Aktualności

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem szkół policealnych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

WAKACJE 2016 w KSOS Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy komunikat Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa dotyczący akcji Wakacje 2016 w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym „Kurdwanów Nowy” przygotowanym przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy.
  

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów, Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 339) w roku szkolnym 2016/2017 ww. dotacja celowa zostanie udzielona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wg liczby uczniów klas I, II, III, IV i V Szkoły Podstawowej oraz klas I i II Gimnazjum.

Akcja

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy

szkół i placówek

 

            Uprzejmie informuję, że dzieci i młodzież uczęszczająca do kierowanych przez Państwo szkół i placówek mają możliwość korzystania w ramach akcji „lato w szkole” z zajęć organizowanych przez młodzieżowe domy kultury prowadzone przez Gminę Miejską Kraków.

Oferta wakacyjna krakowskich MDK-ów oraz akcja lato w szkole.

Szanowni Państwo,

młodzieżowe domy kultury prowadzone przez Gminę Miejską Kraków podczas wakacji 2016 organizują zajęcia stałe oraz wyjazdowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5–21 lat.

Zajęcia stałe to m. in.: warsztaty tematyczne, zajęcia muzyczne, wokalne, plastyczne, taneczne, komputerowe, zabawy i turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjne, plenery malarskie, zajęcia językowe dla dzieci szkół podstawowych, zajęcia fotograficzne, zajęcia origami, spotkania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa (ze Strażą Miejską, z Policją). Dodatkowo w ramach zajęć stałych organizowane są wyjścia dzieci i młodzieży do muzeów, kin i teatrów oraz półkolonie w Olszanicy.   

Sprawozdanie z realizacji  zadań oświatowych – Oświata krakowska w zakresie powierzchni udostępnianych do wykorzystania dla celów statutowych harcerzom w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z realizacji  zadań oświatowych – Oświata krakowska w zakresie powierzchni udostępnianych do wykorzystania dla celów statutowych harcerzom w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 RMK z dnia 4.06.1993

Przypomnienie o przesyłaniu do Wydziału Edukacji  sprawozdania  z wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 RMK z dnia 04.06.1993 r. w sprawie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenie przedszkoli i szkół samorządowych w związku z możliwością uzyskiwania przez te placówki dochodów na środki specjalne za I półrocze 2016 r.

Organizacja zorganizowanego wypoczynku dla dzieci.

Szanowni Państwo, Rodzice i Dyrektorzy Szkół,

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że organizator wypoczynku musi zgłosić wyjazd do kuratorium

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci organizator wypoczynku ma obowiązek podać w zgłoszeniu m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Planowanie wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu Miasta  Krakowa i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata następne

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół i placówek

oraz Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie

W związku ze zbliżającym się okresem planowania budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 przypominam o możliwości zgłaszania nowych zadań/zakupów inwestycyjnych (nie ujętych w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa), zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 983/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.04.2015 r.

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XLIX/627/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. (z późn. zm.) - zasady prawidłowego żywienia !

Dot. realizacji Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XLIX/627/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kraków (z późn. zm.) w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z załączoną tabelą.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY