Finanse

Wydatki za 2017 rok

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2017 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2017 roku.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak dotyczące opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w roku 2017

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela).

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za 2017 rok.

Pismo Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzaty Okarmus

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzaty Okarmus dotyczące przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 oraz upoważnień dyrektorów miejskich jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018.

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami z opłat i kar środowiskowych w roku 2017

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami z opłat i kar środowiskowych w roku 2017

Dotyczy: ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2017 ROKU

EK-06.3021.253.2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

Dotyczy: DODATKÓW MOTYWACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI W 2018 R.

EK-06.3021.15.2018

Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

Dotyczy: uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków do samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY