Finanse

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych

Uprzejmie informujemy, że Małopolski Urząd Wojewódzki ogłosił zasady ubiegania się o środki finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2019.

„Aktywna tablica” – sieć współpracy

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Szkoła Podstawowa nr 106 w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy w tworzeniu międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli szkół, które otrzymały dotację z Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Ewidencja przekazanych środków trwałych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące ewidencji przekazanych środków trwałych.

Pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło - wytyczne do Polityki Rachunkowości GMK

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych

W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Z-cy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące wytycznych do Polityki Rachunkowości GMK w oparciu o wyniki kontroli.

Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Przypominamy, że zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. W przypadku szkół, w których funkcjonują klasy III dotychczasowych gimnazjów przepisy art. 112-116 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Przypominam, że 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który brzmi:

Uchwała nr CVIII/2823/18 Rady Miasta Krakowa z 29 sierpnia 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych

Informujemy, że 29 sierpnia 2018 roku podjęta została uchwała nr CVIII/2823/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

NAGRODY KURATORA OŚWIATY I MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Uprzejmie informuję, że w przypadku otrzymania przez nauczyciela nagrody Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej dyrektor jednostki wystawia notę obciążeniową, w której podaje nr rachunku bankowego jednostki. Następnie szkoła po otrzymaniu środków na ww. rachunek bankowy odsyła środki na dochodowy rachunek bankowy Wydziału Budżetu Miasta.

Zmiany w planach finansowych będące w kompetencji Rady Miasta Krakowa

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Rady Miasta Krakowa, proszę w terminie do 28 września br. o złożenie do Wydziału Edukacji wniosków, dotyczących zmian w planie finansowym, a które pozostają w kompetencji Rady Miasta Krakowa i podlegają dwóm czytaniom.

PODZIAŁ 0,4 % REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2018 r.

Dyrektorzy

krakowskich samorządowych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Dotyczy:  PODZIAŁU 0,4 % REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2018 r.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY