Finanse

Udział w Krakowskiej Grupie Zakupowej Energii Elektrycznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych

W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Pana Andrzeja Łazęckiego Z-cy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej dotyczące potwierdzenia udziału w tworzonej Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2018 ROKU

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela).

Wydatki za 2018 rok

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2018 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2018 roku.

SPRAWOZDANIE Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2018

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych oraz Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty

Zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.799 z późn. zm.) w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust.1

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa 17 stycznia 2019 roku podpisał Zarządzenie w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 rok.

Dodatki motywacyjne dla nauczycieli w 2019 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

Nawiązując do § 6 ust. 2 załącznika do  uchwały nr LXXXVII/2127/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską informuję, że na 2019 rok pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami z opłat i kar środowiskowych w roku 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Przedszkoli, Szkół i Placówek w Krakowie

W imieniu Gminy Miejskiej Kraków Wydział Kształtowania Środowiska opracowuje sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Podsumowanie akcji

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych,

W związku z zakończeniem akcji „Zima w szkole” w 2019 roku, proszę o wypełnienie załączonych tabel i przesłanie w formie elektronicznej na adres: Aneta.Majocha@um.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2019 r.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY