Komunikat w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Szanowni Państwo,

Kierujący

samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

Komunikat w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
Fot. Portal Edukacyjny

Aktualnie podejmowane są działania celem zorganizowania i przeprowadzenia na obszarze naszej Gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Również m.in. Państwo, jako służby podległe Prezydentowi Miasta Krakowa macie określone obowiązki w tym zakresie. Związane jest to przede wszystkim z ustawowymi regulacjami dotyczącymi bezpłatnego udostępnienia pomieszczeń gminnych jednostek na siedziby obwodowych komisji wyborczych.

W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie przez Państwa w kierowanej jednostce, w „okresie wyborczym”, tj. w dniach 25-26 maja 2019 r.:

- pomieszczeń na siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z ustawowymi wytycznymi;

- pomieszczeń wyposażonych w sprzęt będący własnością placówki (stoliki, krzesła, zamykana szafa), celem zabezpieczenia dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa kart wyborczych i innych dokumentów wyborczych oraz urn, parawanów, godła czy flagi);

- dyżuru pracownika/ów o charakterze porządkowym na terenie placówki w dniu 25 maja 2019 r. kiedy obwodowe komisje wyborcze odbierają materiały wyborcze i przygotowują lokal wyborczy,

 - dyżuru pracownika/ów o charakterze porządkowym na terenie placówki w dniu 26 maja 2019 r. od godziny 6.00 do czasu zakończenia czynności związanych z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie (w zakresie adekwatnym i racjonalnym biorąc pod uwagę obecność członków obwodowej komisji oraz zwyczajowy nadzór służb porządkowych, Straży Miejskiej oraz Policji),

- udostępnienia w budynku sanitariatów na potrzeby obsługi obwodowych komisji wyborczych i wyborców oraz utrzymania w nich porządku.

W zakresie zabezpieczenia ww. dyżurów, mając na uwadze Państwa liczne uwagi podczas organizacji ostatniej akcji wyborczej w Krakowie, uprzejmie informuję, że tryb służbowy jest oczywistą formą załatwienia tej sprawy w ramach Państwa kompetencji zarządczych, tj. np. oddanie pracownikom dnia wolnego za pracę w dniu wyborów, czy wykorzystanie innej formy zapłaty za dodatkową pracę przy organizacji imprez na terenie jednostki  (jak w przypadku festynów, pikników itp.).

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia dyżurów porządkowych pracowników ze środków jednostki, rozważone zostanie, jeżeli pozwoli na to wysokość dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, wyodrębnienie pewnej puli środków na zawarcie, wzorem poprzednich akcji wyborczych, umów zleceń z wyznaczonym pracownikiem jednostki (ewentualnie dwoma, wówczas należność dla jednego pracownika zostanie podzielona). Równocześnie informuję, że z uwagi na ograniczone środki dotacji kwota za dyżur zostanie ustalona w terminie późniejszym i nie przekroczy kwoty z poprzednich wyborów (ok. 360 zł brutto).

Proszę pamiętać o zbliżających się świętach i długim majowym weekendzie; ewentualne zgłoszenia pracowników, z którymi Urząd Miasta Krakowa sporządzi umowy zlecenia, proszę przesłać drogą elektroniczną (malgorzata.bochenek@um.krakow.pl tel. 12 6161524 lub magdalena.krezolek@um.krakow.pl  tel. 12 6161142), najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 r., w formie skanów dokumentów wypełnionych przez wytypowanych przez Państwa pracowników:

  1. wykazu pracownika/pracowników, zgodnie z zał. nr 1 (z podpisem kierującego placówką),
  2. oświadczenia dla celów podatkowych oraz ubezpieczenia, zgodnie z zał. nr 2,
  3. druku ZZA - zał. nr 3 (pracownik osiągający minimalne wynagrodzenie miesięczne z tytułu pracy - 2 250 zł brutto), lub ZUA (pracownik, który nie osiąga miesięcznie z tytułu wynagrodzenia za pracę kwoty 2 250 zł brutto) zgodnie z zał. nr 4

Podpisanie umów oraz dostarczenie oryginałów ww. dokumentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, w okresie 22-24 maja br., o czym wyznaczeni pracownicy zostaną powiadomieni telefonicznie.    

W przypadku zabezpieczenia dyżurów w ramach środków własnych jednostki proszę o przekazanie informacji o osobach zabezpieczających dyżury w poszczególnych dniach wyborów wraz z numerami telefonów kontaktowych do tych osób na wskazane powyżej adresy poczty elektronicznej do dnia 19 kwietnia br.

 

Z wyrazami szacunku

z up. Prezydenta Miasta Krakowa

              Piotr Bukowski

     Koordynator wyborczy UMK

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY