Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 3475 pasujących obiektów:
Rada powołuje komisje, które pełnią funkcje pomocnicze. Główne zadania komisji to przede wszystkim:
Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ogłasza " Nabór na członków komisji powoływanej w celu opiniowania złożonych wniosków w ramach konkursów projektów dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu" .
Komisja Europejska przyznała naszemu Miastu drugie miejsce w kategorii „Partycypacja społeczna” za osiągnięcia w zakresie transportu publicznego. Wyróżnienie odebrał Zastępca Prezydenta Wiesław Starowicz podczas Forum Civitas, które odbyło się w szwedzkim Malmo.
Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach dotyczących powołania Komisji Dialogu Społecznego.
Miasto Kraków wspólnie z Krakowskim Porozumieniem Organizacji Obywatelskich zapraszają do udziału w spotkaniu pt.: Komisje Dialogu Obywatelskiego  w Krakowie - założenia i praktyka. Spotkanie odbędzie się 10 marca w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS (os. Centrum C10, Kraków - Nowa Huta).
Komisje Dialogu Obywatelskiego mogą już rozpoczynać w Krakowie swoją działalność. 28 kwietnia Prezydent Jacek Majchrowski podpisał Zarządzenie, które określa tryb ich powoływania oraz zasady funkcjonowania.
Plan pracy na nadchodzące miesiące był głównym tematem na posiedzeniu Komisji Mieszkalnictwa. Radni zajęli się również sprawą wynajmu lokali mieszkalnych.
Rzekomy powrót  handlu dopalaczami w Krakowie był po raz kolejny jednym z głównych tematów posiedzenia Komisji Praworządności. Oprócz tego radni zajęli się też poruszaną już wcześniej sprawą uporządkowania przewozów osobowych na terenie naszego miasta.
Konflikt pomiędzy częścią związków zawodowych a dyrekcją w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Wielickiej, opinia w sprawie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zdominowały ostatnio prace Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.
Prof. Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wszedł w skład zespołu eksperckiego Komisji Europejskiej, która ma się zająć  wypracowaniem europejskiej polityki dotyczącej finansowania i rozwoju nowoczesnych technologii. Krakowski naukowiec jest jedynym Polakiem, który zasiadł w tej grupie specjalistów.