Aktualności

Konferencja  sieci Teacher Education Policy in Europe – Kraków, 16-18 maja 2019 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniach 16-18 maja 2019 r. w Krakowie odbędzie się konferencja sieci naukowej Teacher Education Policy in Europe – TEPE 2019 „Quality Teachers and Quality Teacher Education: Research, Policy and Practice”.

Centra egzaminacyjne części pisemnej egzaminu maturalnego maj 2019 r.

                                                                                                                                                     Kraków, 7 lutego 2019 r.

 

Dotyczy: skierowań do Centrów Egzaminacyjnych organizowanych w krakowskich szkołach ponadgimnazjalnych dla przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 r.

 

                                                                                                                                                                                                         

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
Krakowskich Szkół Ponadgimnazjalnych

Wydatki za 2018 rok

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2018 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2018 roku.

SPRAWOZDANIE Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2018

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych oraz Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty

Zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.799 z późn. zm.) w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust.1

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa 17 stycznia 2019 roku podpisał Zarządzenie w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” – LIMITY DLA SZKÓŁ  NA LUTY 2019 R.

Realizując zapisy § 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania informuję, że łączna liczba dzieci i uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w formie posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola w lutym 2019 r. wynosi 546 osób.

Krakowski Tydzień Dobrego Słowa

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek samorządowych,

WOLNE TERMINY - 31.01.2019 r. Krakowski Ośrodek Terapii - Kraków - bez nienawiści - List otwarty Prezydenta Miasta Krakowa i zaproszenie na warsztaty dla nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY