Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 146,208,80 PM10 - 36,88 µg/m3 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 14:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 14:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 14:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 14:00 PM10 - 55µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 14:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 14:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-23 14:00 PM10 - 73µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY