Finanse

Pismo Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzaty Okarmus

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzaty Okarmus dotyczące przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 oraz upoważnień dyrektorów miejskich jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018.

Dotyczy: ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2017 ROKU

EK-06.3021.253.2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

Dotyczy: DODATKÓW MOTYWACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI W 2018 R.

EK-06.3021.15.2018

Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

Dotyczy: uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków do samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

WYNAGRODZENIA KIEROWNIKA AKCJI - ZIMA W SZKOLE -  W 2018 ROKU

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. 2017 poz. 1747) ...

Plany finansowe na 2018 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, w nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących podjętej przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCI/2374/17 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 proszę o dostosowanie projektów planów finansowych do ww. uchwały budżetowej...

Średnie wynagrodzenia nauczycieli za 2017 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W nawiązaniu do spotkania informacyjnego z kadrą kierowniczą oświaty, które odbyło się 2 października br. ponownie przypominam

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY