Finanse

Marszałkowski program budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych,

 

Marszałek Małopolski ogłosił zasady wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2019 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Informacje o programie oraz o III edycji Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej można znaleźć na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
https://mcdn.edu.pl/kresy-2019/

Remonty i inwestycje w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek

prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  edycja 2018 r. – wynik naboru wniosków

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że Wojewoda Małopolski ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków do samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy szkół i zespołów, w których składową jest przedszkole bądź oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późń. zm.) jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli

Rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” dla szkół podstawowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych,

w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 267 zostało opublikowane  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Pismo Pana Tomasza Tylka p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych,

W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Pana Tomasza Tylka p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta dotyczące przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 oraz upoważnień dyrektorów miejskich jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018.

Udział w Krakowskiej Grupie Zakupowej Energii Elektrycznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych

W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Pana Andrzeja Łazęckiego Z-cy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej dotyczące potwierdzenia udziału w tworzonej Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2018 ROKU

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela).

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY