Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowe uprawnienia dyrektora szkoły w ustawie o resocjalizacji nieletnich

W załączeniu komunikat Pani Anny Domańskiej Dyrektora Wydziału Edukacji

 

Fot. pixabay.com

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Rodzice,

 

12 sierpnia 2022 roku  w Dzienniku Ustaw poz.1700 ukazała się  ustawa o resocjalizacji nieletnich z 9 czerwca br.

Zawarte w niej nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 września br.

Wraz z jej wejściem w życie uchylona zostanie obowiązująca dotychczas ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Co się zmieni?

Od 1 września dyrektor szkoły nie będzie musiał zawiadamiać policji lub sądu rodzinnego o każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia. Zamiast tego, w przypadku drobnych wykroczeń, będzie mógł za zgodą rodziców sam zdecydować o rodzaju konsekwencji, jakie poniesie winowajca.

Nowe kompetencje dyrektora szkoły oraz katalog środków wychowawczych, jakie ma on do swojej dyspozycji opisuje  artykuł 4 pkt 4 ustawy :„W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor tej szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły”.

Uwaga! Przepis ten nie ma zastosowania w przypadkach:

  • gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego. W takiej sytuacji szkoła ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu rodzinnego lub policji oraz niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu zabronionego.
  • niewyrażenia przez rodziców, opiekunów prawnych lub samego nieletniego zgody na zaproponowane przez dyrektora szkoły środki wychowawcze. Wówczas ma on obowiązek zawiadomienia o sprawie sądu rodzinnego.

Ustawa definiuje również okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego. Zgodnie z jej zapisami są nimi w szczególności:

  • dopuszczenie się czynu zabronionego,
  • naruszanie zasad współżycia społecznego,
  • uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
  • używanie alkoholu, środków odurzających,
  • substancji psychotropowych, ich prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,
  • uprawianie nierządu.

Pełny tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich:

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1700 - INFOR.PL

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Domańska

Dyrektor Wydziału Edukacji

Urzędu Miasta Krakowa

pokaż metkę
Autor: Beata Batko
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2022-08-23
Data aktualizacji: 2022-08-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź