Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Poznaj Polskę – wystartował nabór wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków w przedsięwzięciu organizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczął się 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do dnia 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Poniżej komunikat Wydziału Edukacji UMK skierowany do dyrektorów krakowskich szkół.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

27 sierpnia Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w 2021 roku oraz priorytetowych obszarów edukacyjnych obowiązujących w ramach przedsięwzięcia w 2021 roku.

Przedmiotem przedsięwzięcia „Poznajemy Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). 

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

W pilotażowej edycji  programu „Poznajemy Polskę” zaproponowano wycieczki w czterech obszarach edukacyjnych:

 1. Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 2. Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego,
 3. Kultura i dziedzictwo narodowe,
 4. Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Do udziału w przedsięwzięciu uprawnione są organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, zwane dalej „szkołami”:

Przedsięwzięcie nie obejmuje szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Warunki udziału w przedsięwzięciu:

 1. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest złożenie wniosku o dofinansowanie wycieczki.
 2. szkoła podstawowa może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki (jeden wniosek dla klas I-III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII),
 3. szkoła ponadpodstawowa może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki;
 4. w przypadku zespołu szkół, maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w skład zespołu.
 5. We wniosku o dofinansowanie wycieczki należy wskazać w ramach organizowanej w trakcie roku szkolnego wycieczki:

a) jednodniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,

b) dwudniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne,

c) trzydniowej – co najmniej sześć punktów edukacyjnych.

6. Wnioskodawca może powierzyć organizację wycieczki podmiotowi zewnętrznemu.

7. Łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Wycieczka może zostać zorganizowana pod warunkiem udziału co najmniej 10 uczniów. Punkty edukacyjne, to miejsca, które warto zwiedzić/ zobaczyć, znajdujące się na terytorium Polski, dotyczące priorytetowych obszarów edukacyjnych wskazanych przez Ministra.

Za początek realizacji zadania przyjmuje się datę zawarcia odpowiednio umowy lub porozumienia o udzielenie dotacji celowej. Zakończenie realizacji zadania – nie później niż 15 grudnia roku, na który środki finansowe zostały przyznane.

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. przewidziana jest łączna kwota 15 mln zł. Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Gmina Miejska Kraków nie będzie finansować 20% wkładu własnego, zatem wkład własny musi pochodzić od rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,
 • bilety wstępu,
 • usługa przewodnicka,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Nabór wniosków rusza 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do dnia 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

W związku, iż nabór prowadzony jest w sposób ciągły lub do wyczerpania środków finansowych określam termin na składanie wniosków przez dyrektorów szkół do 17 września br. do godziny 15:30.

WYTYCZNE ORGANU PROWADZĄCEGO:

 1. Dyrektorzy ww. typów placówek, którzy chcą otrzymać wsparcie finansowe przesyłają w terminie do 17 września br., do godziny 15:30 poprawnie wypełniony wniosek.
 2. Wniosek należy przesłać na adres:  finanse.ek@um.krakow.pl w wersji edytowalnej (Word),
 3. Uzupełniony wniosek należy podpisać, a następnie zrobić skan podpisanego wniosku,
 4. Skan podpisanego wniosku należy zapisać w formacie „PDF” w jednym pliku (nie zapisujemy każdej strony wniosku jako oddzielnego pliku) i przesłać w terminie jw. na ww. adres mailowy,
 5. Wniosek złożony po terminie, wypełniony niepoprawnie lub niepełny, przesłany w innym formacie niż „pdf” jak również przesłany w kilku plikach, nie będzie uwzględniony w zbiorczym wniosku organu prowadzącego.
 6. Oryginał wniosku proszę złożyć do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18 w Krakowie, w terminie do 17 września br.

Wydział Edukacji UMK

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-09-07
Data aktualizacji: 2021-09-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat