Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rządowy program „Aktywna tablica” – nabór wniosków

Komunikat skierowany do dyrektorów szkół na temat naboru wniosków w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Fot. pexels.com
pexels.com

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Uprzejmie informujemy, że 20 sierpnia Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica” tj. zmianę do rozporządzenia z dnia 23 października 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica”.

Nowelizacja programu „Aktywna tablica” - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Celem nowelizacji przepisów jest:

 • doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w rozporządzeniu w związku
  z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły
  i wojewodów w toku realizacji Programu w 2020 r.,
 • doposażenie szkół w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość wymuszonego  utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

 • wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programuzestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; w ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze;  maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela będzie wynosiła 14 000 zł;
 • rozszerzenia na kolejne lata programu (2021-2024) możliwości zakupu (realizowanego w 2020 r.) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;
 • doprecyzowania zakresu podmiotowego programu, aby wsparcie finansowe udzielono jak największej liczbie szkół uprawnionych bez dublowania w kolejnych latach realizacji programu (można skorzystać z dofinansowania tylko raz w całym programie);
 • doprecyzowania regulacji dotyczących udzielenia wsparcia finansowego szkołom, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby do szkół trafiał sprzęt adekwatny do potrzeb uczniów, z uwzględnieniem preferencji dla tych szkół, w których liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wyróżniająca się na tle innych szkół zapewniających kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w danym regionie; 
 • preferencji w ubieganiu się o uzyskanie wsparcia finansowego dla szkół uczestniczących w projektach realizowanych ze środków publicznych, w tym środków Unii Europejskiej: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • dookreślenia wymagań jakościowych dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w zakresie wyłączenia warunku posiadania certyfikatu ISO 9001 w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii będących wyrobami medycznymi, dla których spełniona została norma PN-EN ISO 13485.

Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę, zatem we wniosku proszę o nie wpisywanie informacji o rzeczowym wkładzie własnym.

Beneficjenci Programu w 2021 roku będą :

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
 • publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia),
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących,

Wsparcie finansowe w ramach Programu będzie dostępne dla tych szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji Programu w latach 2017–2019, z wyjątkiem sytuacji gdy wsparcie finansowe dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii kupowanych z przeznaczeniem dla uczniów niepełnosprawnych kształcących się
w danej szkole.

Po otrzymaniu dofinansowania NIE MOŻNA ZMIENIĆ ani rodzaju, ani ilości pomocy dydaktycznych. Wykorzystanie dofinansowania MUSI SIĘ ODBYĆ dokładnie i zgodnie
z wnioskiem.

WYTYCZNE ORGANU PROWADZĄCEGO:

 1. Dyrektorzy ww. typów placówek, którzy chcą otrzymać wsparcie finansowe przesyłają w terminie do 4 września br., do godziny 15:30 poprawnie wypełniony wniosek A lub B1 lub B2 lub C w zależności od przypadku wskazanego w nowelizacji rozporządzania.

Prosimy o korzystanie ze wzorów wniosków podanych na oficjalnej stronie i wypełnianie ich elektronicznie (na komputerze) ponieważ zawierają pola wyboru (rozwijana lista) jak i komórki, które wypełniają się automatycznie, prosimy nie zmieniać formuł, które zawiera wniosek.

Uwaga, wszystkie wymagane pola wniosku muszą być przez Państwa wypełnione, w tym w CZĘŚCI III - wkład własny organu prowadzącego należy kwotowo wypełnić pole 1. Deklarowana przez organ prowadzący kwota wkładu własnego finansowego w zł.”

W CZĘŚCI IV KALKULACJA ZAKUPÓW po wpisaniu wartości całkowitej wybranych pomocy dydaktycznych automatycznie utworzy się suma w polu Łączny koszt pomocy dydaktycznych w zł

CZĘŚĆ V KALKULACJA KOSZTÓW wyliczy się automatycznie w tym wartości procentowe które muszą wynosić :

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego w zł – 80%

Wkład własny organu prowadzącego w zł – 20%

Możliwe maksymalne kwoty wsparcia wynikające z rozporządzenia (proporcje):

Całkowita wartość zadania (kwota wsparcia + wkład własny)

100% stanowi łączny koszt pomocy dydaktycznych w zł podany we wniosku

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego w zł

80%

 

Wkład własny organu prowadzącego w złotych

20%

17 500

14 000

3 500

43 750

35 000

8 750

125 000

100 000

25 000

 

Przy przygotowaniu wniosku prosimy korzystać z tabeli „zestawienie pomocy dydaktycznych”  załączonej pod linkiem podanym poniżej.

2. Wniosek składany jest na szkołę. W przypadku zespołów należy podać nazwę typu oraz nazwę zespołu, np. Szkoła Podstawowa Nr … w Zespole Szkół Nr …

3. Wniosek należy przesłać na adres:  finanse.ek@um.krakow.pl w wersji edytowalnej (Word),

4. Uzupełniony wniosek należy podpisać, a następnie zrobić skan podpisanego wniosku,

5. Skan podpisanego wniosku należy zapisać w formacie „PDF” w jednym pliku (nie zapisujemy każdej strony wniosku jako oddzielnego pliku) i przesłać w terminie jw. na ww. adres mailowy,

6. Wniosek złożony po terminie, wypełniony niepoprawnie lub niepełny, przesłany w innym formacie niż „pdf” jak również przesłany w kilku plikach, nie będzie uwzględniony w zbiorczym wniosku organu prowadzącego.

7. Oryginał wniosku proszę złożyć do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18 w Krakowie, w terminie do 4 września br.

W związku z krótkim terminem jaki organ prowadzący ma na przygotowanie wniosku do Wojewody, pracownicy Wydziału Edukacji nie będą informować o błędach i brakach w przesłanych wnioskach.

W związku z powyższym bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z treścią rozporządzenia z dnia 23 października 2020 roku oraz jego nowelizacją po jej opublikowaniu, poprawne wypełnienie wniosku zgodnie z treścią rozporządzenia jak również wytycznymi wydziału oraz złożenia wniosku w terminie.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Edukacji Anną Czelińską-Rogóż tel. 12 616 5109.

Z poważaniem,
Magdalena Węgrocka-Szwalec
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
 

Wnioski dla dyrektorów szkół są dostępne poniżej:

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-08-24
Data aktualizacji: 2021-08-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat