Wynagrodzenia w oświacie będą wypłacane tak jak dotychczas

Do 10 kwietnia 2020 r. został przedłużony okres ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w całej Polsce, jednak ze znaczącą zmianą – w tym czasie nauka jest realizowana na odległość. Wciąż pojawiają się jednak wątpliwości pracowników placówek oświatowych w Krakowie dotyczące wypłaty wynagrodzeń za ten okres. Informujemy, że Miasto Kraków będzie realizować wypłaty dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na dotychczasowych zasadach. Szczegółowe informacje są dostępne poniżej.

Wynagrodzenia w oświacie będą wypłacane tak jak dotychczas
Fot. pixabay.com

Kwestię realizacji zajęć i wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. regulują m.in. poniższe przepisy prawa, zgodnie z którymi:

  1. zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz*,
  2. w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)**,
  3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnego zastępstwa przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane i wypłacane jest z dołu***,
  4. dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia****,
  5. przyznawanie dodatku za warunki pracy określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r.*****.

Podstawy prawne:

* zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. poz. 493),

** j.w.,

*** zgodnie z § 17 ust. 4 Załącznika do uchwały Nr XXIII/507/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 6308),

**** zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493),

***** zgodnie z § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.).

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY