Funkcjonowanie SIO w roku szkolnym 2019/2020

Pismo skierowane do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Placówek Samorządowych i Niesamorządowych w sprawie funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2019/2020.

Funkcjonowanie SIO w roku szkolnym 2019/2020
Fot. pixabay.com

Informuję, że 1 marca 2019 r. przestał funkcjonować tzw. stary system informacji oświatowej. Od tego momentu jedynym źródłem danych o systemie oświaty jest zmodernizowany system informacji oświatowej, tzw. nowe SIO.

 

Dane zgromadzone w nowym SIO, wg stanu na 30 września 2019 r., będą podstawą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 dla miasta Krakowa. Dlatego niezmiernie istotne jest, aby w nowym SIO znajdowały się kompletne i zgodne ze stanem faktycznym dane o uczniach i nauczycielach. Tylko rzetelne i pełne informacje przekazane do nowego SIO zagwarantują prawidłowe ustalenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

 

Zaznaczam, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), jeżeli do SIO zostały przekazane nieprawdziwe dane i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej - jednostce tej nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (art. 37 ust. 4). Natomiast w przypadku gdy ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od należnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych zmniejsza o odpowiednią kwotę część oświatową subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (art. 37 ust. 1).

 

W związku z powyższym zalecam wszystkim Państwu zadbanie o to, aby dane SIO były przekazywane terminowo i zgodnie ze stanem faktycznym. Podkreślam, że prowadzenie bazy danych SIO jest Państwa ustawowym obowiązkiem.

 

Administrator SIO udostępnił już Państwu możliwość zamknięcia roku szkolnego 2018/2019. W związku z tym należy wprowadzić datę (31 sierpnia 2019 r.) zakończenia przypisania ucznia do oddziału. Jest to szczególnie istotne dla tych szkół, które kończą działalność 31 sierpnia 2019 r. (np. gimnazja). Przed zamknięciem przypisania do oddziału trzeba pozamykać dane dziedzinowe ucznia związane z przypisaniem do oddziału (w przypadku danych dziedzinowych nie ma możliwości wykazywania „daty przyszłej” – należy zrobić to z datą bieżącą lub wcześniejszą zgodnie z Instrukcją – https://pomocsio.men.gov.pl/uczniowie/). W szkołach kończących działalność 31 sierpnia 2019 r. w przypadku nauczycieli, których umowa kończy się 31 sierpnia 2019 r., program SIO automatycznie wstawi właściwą datę.

 

Zobowiązuję Państwa do odpowiedzialnego zaplanowania już w sierpniu prac związanych z zakończeniem przypisania uczniów do oddziałów uwzględniając, zapowiadaną w dniach od 24 sierpnia do 1 września, przerwę techniczną w działaniu SIO.

 

Na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/ udostępnione są instrukcje techniczne, filmy instruktażowe, instrukcje merytoryczne oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Pod koniec czerwca drogą e-mailową otrzymali Państwo materiały pomocnicze do wykorzystania podczas prowadzenia bazy SIO, które podsumowywały spotkania szkoleniowe organizowane w dniach 3-7 czerwca przez Wydział Edukacji.

 

Proszę Państwa o  poważne potraktowanie sprawy i dbałość o właściwą jakość danych w nowym SIO w roku szkolnym 2019/2020 oraz bieżącą aktualizację bazy począwszy od 1 września. Ponieważ w podziale algorytmicznym subwencji to głównie liczba uczniów łącznie z danymi dziedzinowymi oraz liczba etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego decyduje o ostatecznej kwocie przyznanej subwencji, na weryfikację tych danych należy położyć szczególny nacisk.  Nadmieniam, że wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 zostaną określone na podstawie danych dotyczących ogólnej liczby uczniów wykazanych w SIO wg stanu na 10 września 2019 r. Z tego względu konieczne jest rzetelne prowadzenie bazy SIO od początku roku szkolnego.

 

Przypominam Państwu Dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek samorządowych, że zgodnie z Uchwałą nr LXXXVII/2127/17 Rady Miasta Krakowa z 25 października 2017 roku w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania (…), jednym z kryteriów ustalania wysokości dodatku motywacyjnego jest terminowość i rzetelność sprawozdawczości.

 

Przypominam Państwu Dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek niesamorządowych, że zgodnie z art. 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), jednym z warunków przekazania dotacji na przyszły rok budżetowy jest wprowadzenie danych do SIO.

 

Jednocześnie informuję, że baza nowego SIO stanowi priorytet również dla Ministra Edukacji Narodowej, który w pismach kierowanych do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (ostatnie z 16 lipca br., znak DWST-WS.72.249.2019.BG) podkreśla znaczenie wprowadzonych przez Państwa danych i ich wpływu na stan finansów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dariusz Domajewski

Tagi: sio, szkoła

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY