Zasady dotyczące organizowania imprez na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Poniżej pismo Sekretarza Miasta Antoniego Fryczka w sprawie organizowania/współorganizowania imprez na terenach Gminy Miejskiej Kraków oraz na terenach będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

Zasady dotyczące organizowania imprez na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Fot. Portal Edukacyjny

Mając na uwadze fakt, że w przestrzeni publicznej naszego Miasta odbywają się liczne imprezy, w których uczestniczą komórki organizacyjne UMK oraz miejskie jednostki organizacyjne jako organizator czy współorganizator poprzez zawieranie stosownych umów czy porozumień, niniejszym zwracam się do Państwa o przestrzeganie niżej opisanych zasad. Zasady te winny stanowić dobrą praktykę porządkującą obecny stan oraz zmierzającą do zapewnienia odpowiedniego wizerunku Miasta oraz wysokich standardów świadczonych usług.

Planując organizację imprezy na miejskich placach, bądź przystępując do rozmów z potencjalnym jej organizatorem, co często odbywa się z dużym wyprzedzeniem czasowym – należy w pierwszej kolejności uzyskać pisemną zgodę osoby/podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie tym placem na zorganizowanie wnioskowanej imprezy. Za niedopuszczalne uznać należy prowadzenie negocjacji z podmiotami trzecimi bez wcześniejszego upewnienia się czy planowana impreza może odbyć się w zakładanym miejscu i terminie oraz czy właściwy zarządca danej nieruchomości akceptuje jej realizację. Zawarcie umowy, czy porozumienia przez komórki organizacyjne UMK lub miejskie jednostki organizacyjne na organizację imprezy z pominięciem ww. niezbędnych czynności nie stanowi podstawy do skutecznego domagania się bezwarunkowego udostępnienia terenu. Nie jest również dopuszczalne zaciąganie daleko idących zobowiązań (w tym plakatowanie i informowanie o danym zdarzeniu) przed uzyskaniem zgody na realizację imprezy oraz udostępnieniem terenu w celu jej przeprowadzenia.

Na wielu obszarach miejskich, a w szczególności zlokalizowanych w centrum miasta (m.in.: Rynek Główny, Mały Rynek, plac Szczepański, plac Wolnica, Planty Krakowskie, Błonia Krakowskie, Bulwary Wisły) corocznie i na bieżąco są dokonywane przez Wydział Spraw Administracyjnych rezerwacje terenów w określonych terminach. Dokonanie rezerwacji nie jest tożsame z wyrażeniem zgody na realizację imprezy. W celu udostępnienia terenu należy przedłożyć kompletny wniosek zgodnie z obowiązującą procedurą, oraz uzyskać niezbędne opinie. W każdej rezerwacji zawarta jest informacja, że „jakiekolwiek zobowiązania z tytułu dokonania wstępnej rezerwacji, która nie jest równoznaczna z udostępnieniem nieruchomości, organizator imprezy podejmuje na własną odpowiedzialność i ryzyko”.Ponadto w przypadku imprez na Rynku Głównym, które nie są ujęte w wykazie imprez stałych konieczna jest zgoda Sekretarza Miasta.

Reasumując zaznaczam, że istnieje wiele okoliczności, które mogą przyczynić się do braku zgody na realizację imprezy. W związku z powyższym, obowiązkiem każdego organizatora, a w szczególności jeśli jest nim komórka organizacyjna UMK lub miejska jednostka organizacyjna (która uczestniczy w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie) jest dopełnienie wszelkiej staranności, aby upewnić się czy impreza będzie mogła się odbyć. Niezbędnym minimum jest dokonanie rezerwacji terenu, a w przypadku Rynku Głównego uzyskanie zgody Sekretarza Miasta na zorganizowanie imprezy.

Należy zawsze pamiętać, że każdorazowo zgoda jest wydawana po złożeniu kompletnego wniosku, z którego wynikają szczegółowe informacje o wydarzeniu.

W przypadku braku możliwości złożenia kompletnego wniosku już na etapie zawierania porozumienia o współorganizowaniu danej imprezy (czasem kilka miesięcy/tygodni) przed datą wydarzenia, sugeruje się nie zamieszczanie w treści porozumienia informacji na temat lokalizacji imprezy.

Proszę jednocześnie o przekazanie ww. informacji podległym Państwu jednostkom, które organizują imprezy i inne przedsięwzięcia na terenach Gminy Miejskiej Kraków oraz na terenach będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

Ponadto informuję, że zarządzeniem Nr 1160/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2019 r. został powołany Zespół Zadaniowy ds. aktualizacji imprez stałych na terenie Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego i placu Wolnica oraz opracowania wykazów imprez stałych dla pozostałych terenów Gminy Miejskiej Kraków. Prace niniejszego zespołu zakończyły się opracowaniem wykazów imprez stałych na placach miejskich i innych terenach (na Rynku Podgórskim, Alei Róż, placu Wielkiej Armii Napoleona, Błoniach Krakowskich, Bulwarach Wisły oraz placu przy NCK), które zostały przedłożone do akceptacji Prezydenta Miasta Krakowa i oczekują na ich zatwierdzenie.

Pragnę zaznaczyć, że zasada, o której mowa w niniejszym piśmie dotyczy w szczególności imprez nie ujętych w wykazach imprez stałych a organizowanych/współorganizowanych przez Miasto.

Antoni Fryczek
Sekretarz Miasta

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Kobylański
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY