Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Przedszkoli i Szkół w Krakowie,

Doceniając niezwykle ważną rolą jaką Przedstawiciele oświaty pełnią w życiu małoletnich obywateli Miasta Krakowa, którzy uczą się i spędzają czas wolny w kierowanych przez Państwa placówkach, zwracam się do Państwa z apelem i prośbą dotyczącą reagowania na sytuacje przemocy w rodzinie, w szczególności wobec dzieci. Jednocześnie proszę o przekazanie mojej prośby wszystkim pracownikom w Państwa jednostkach.

Pracownicy placówek oświatowych pozostając w bezpośrednim kontakcie z uczniami, spotykając się z nimi codziennie, a przez to mając możliwość wstępnej identyfikacji i rozpoznania krzywdzenia, mogą szybko zareagować i udzielić stosownej pomocy dzieciom. Taka reakcja jest szczególnie ważna w sytuacji, kiedy uczeń doświadcza przemocy w rodzinie. Wówczas najważniejszym jest zareagować i uruchomić pomoc w ramach swoich kompetencji, dzięki czemu rozpocznie się droga do przerwania przemocy w rodzinie i udzielenia właściwego wsparcia danej osobie/rodzinie. Co bardzo istotne, w odniesieniu do dzieci, Państwo często możecie być jedynymi osobami, którym dziecko zaufa i zwróci się do Państwa o pomoc. Zatem odpowiedzialność i zaufanie jakim Państwa obdarzają wychowankowie są dodatkowym argumentem, który przemawia za niezwłocznym podejmowaniem właściwych czynności.

Wśród działań w istniejących aktach prawnych przypisanych do realizacji pracownikom oświaty, znajdują się m.in. wszczęcie procedury Niebieskie Karty w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, a także udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i/lub grup roboczych, realizujących pomoc w związku z problemem przemocy w rodzinie. Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

Każdorazowo wszczęcie procedury Niebieskie Karty odbywa się poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta – A, która to czynność jest przeprowadzana w obecności dziecka i niekrzywdzącej najbliższej osoby dorosłej lub opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, a w przypadku wszczęcia procedury dla osoby dorosłej doświadczającej przemocy – w obecności tej osoby. Jak wskazuje ustawodawca, działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być przeprowadzane w miarę możliwości w obecności psychologa.

Następnie rodzic niekrzywdzący/opiekun otrzymuje informacyjny formularz Niebieska Karta – B, a po stronie osoby wszczynającej procedurę pozostaje przekazanie oryginału formularza Niebiska Karta – A do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie zamieszkania dziecka. W przypadku Krakowa lista adresów znajduje się załączniku pn. Ważne adresy.

Zadania przedstawiciela oświaty w związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie szczegółowo zostały określone w § 15 Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Dostrzegając powtarzające się sytuacje nieobecności zapraszanych przedstawicieli oświaty na posiedzeniach grup roboczych dla konkretnych rodzin, przypominam, że udział przedstawicieli poszczególnych podmiotów w posiedzeniach jest obowiązkowy. Spotkania specjalistów pracujących w grupie roboczej są równie ważne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak samo wszczęcie procedury. Podczas spotkań dochodzi do budowania planu pomocy rodzinie, wzmacniania systemu wsparcia, a przede wszystkim osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie mają świadomość, że nie są zostawione same sobie, lecz ich sytuacja związana z doświadczeniem przemocy pozostaje w zainteresowaniu specjalistów. Dlatego tak ważnym jest, aby wszyscy członkowie grupy roboczej uczestniczyli w posiedzeniach grupy. Ponadto dzięki wymianie informacji i dzieleniu się tym, co każdy ze specjalistów zrealizował w ramach swoich kompetencji, możliwe jest wsparcie rodziny w procesie wychodzenia z przemocy, a także wzajemne uczenie się dobrego działania na rzecz rodzin.

W załączeniu  przekazuję materiały pomocne w zakresie diagnozowania przemocy w rodzinie, wśród których znajdziecie Państwo m.in. działania do podjęcia w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, obowiązujące akty prawne, formularze Niebieskie Karty, ważne adresy, materiały instruktażowe i edukacyjne. Mam nadzieję, że przyczynią się one do zwiększenia wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, umiejętności diagnozowania sytuacji krzywdzenia dzieci, a także poszerzenia wiedzy w odniesieniu do możliwości i obowiązków, jakie pozostają w kompetencjach pracowników oświaty.

Jednocześnie w przypadku pojawiających się wątpliwości w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zachęcam Państwa do kontaktu z członkami Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie. Ponadto pozostajemy otwarci, co do możliwości poprowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w Państwa placówkach. W tym celu proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za obsługę Zespołu Panią Małgorzata Łyżwińską – Kustra, email: malgorzata.lyzwinska@mops.krakow.pl. Ponadto zachęcam do śledzenia strony https://mops.krakow.pl/?dok_id=212822, gdzie znajdziecie Państwo informacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym organizowanych szkoleń z tego zakresu.

Kontynuacja dotychczasowej współpracy i jej dalszy rozwój, pozwalają nam na  zwiększania świadomości mieszkańców Krakowa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowanie skutecznych działań, pozostających w kompetencjach pracowników instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dzięki temu wspólnie przyczyniamy się do tworzenia dobrze działającego systemu pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Załączniki: procedura Niebieskiej Karty w oświacie, przemoc w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny i grupa robocza, NK-A, NK-B, broszura oświata - okładka, broszura oświata treść, oświata dzieci młodsze, oświata dzieci starsze, przemoc w rodzinie - procedury interwencyjne, ważne adresy, wszczęcie procedury Niebieskiej Karty.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący

Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Krzysztof Malec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Dzikiewicz-Rożniatowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2019-03-13
Data aktualizacji: 2019-03-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat