Uchwała nr CVIII/2823/18 Rady Miasta Krakowa z 29 sierpnia 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych

Informujemy, że 29 sierpnia 2018 roku podjęta została uchwała nr CVIII/2823/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Uchwała nr CVIII/2823/18 Rady Miasta Krakowa z 29 sierpnia 2018 r.
Fot. Portal Edukacyjny

 

 

 

 

 

 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23549%26typ%3Du

Przedmiotowa uchwała wprowadza kilka zmian:

1. W § 4 dodano do kolejne źródła dochodów (pkt-y 10 i 11) w brzmieniu:

„10) zwrotu przez rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych lub szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego;

11) zwrotu przez inną publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.”

2. W § 5 ust. 1 pkt 3 dodano lit. f) w brzmieniu: „zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych ze środków pochodzących od rodziców ucznia bądź innej publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej”.

3. Z uchwały Nr LXXXI/1967/17 RMK z 30 sierpnia 2017 wykreślony został z § 4 pkt 4,  dotyczący gromadzenia dochodów z tytułu wpływów za wydawanie duplikatów dokumentów.

4. Z uchwały Nr LXXXI/1967/17 RMK z 30 sierpnia 2017 wykreślony został z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. d),   dotyczący wydatków ponoszonych z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych.

 

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY