Wykonanie § 4040

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, W związku z analizą stopnia realizacji planów finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wg stanu na dzień 31.04.2018 roku informuję, że wykonanie ww. paragrafu na koniec okresu sprawozdawczego powinno wynosić 100%.

Wykonanie § 4040
Fot. Portal Edukacyjny

                                                                                                                       Kraków, 21 maja 2018 r.

Dyrektorzy

Szkół i Placówek Oświatowych

nadzorowanych przez Wydział Edukacji

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

EK-06.3021.75.2018

Dotyczy: WYKONANIE § 4040

 

W związku z analizą stopnia realizacji planów finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wg stanu na dzień 31.04.2018 roku informuję, że wykonanie ww. paragrafu na koniec okresu sprawozdawczego powinno wynosić 100%.

Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2016 poz. 2217 z późń. zm.) dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Wyjątkiem jest wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, wówczas wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

W związku z powyższym, proszę by do końca czerwca br. dokonać stosownego przeniesienia środków niewykorzystanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (w zaokrągleniu do setek złotych) na wynagrodzenia osobowe lub pochodne od wynagrodzeń (tj. § 4010, § 4110, § 4120, § 4780), tak by w sprawozdaniach Rb-28S za miesiąc czerwiec 2018 roku wykonanie na paragrafie 4040 w stosunku do planu wynosiło 100%.

Przeniesień dokonuje dyrektor szkoły / placówki oświatowej na podstawie stosownego powiadomienia (podstawa prawna: § 3 Zarządzenia Nr 234/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z późniejszymi zmianami oraz w sprawie upoważnienia dyrektorów miejskich jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018).

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/ Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY