KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych

Szkół i Placówek

W zawiązku z przystąpieniem do prac związanych z opracowaniem i przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego wyłonić przedmiot zewnętrzny, który w latach 2019-2020 będzie realizował kompleksową obsługę w zakresie BHP samorządowych jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kraków,

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Fot. Portal Edukacyjny

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego objęcia Państwa jednostek kompleksową obsługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowaną przez firmę zewnętrzną wyłonioną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) w wyżej wymienionym zakresie.

Dotychczasowa praktyka potwierdza, iż jest to korzystna i oszczędna forma realizacji zadań z zakresu BHP, która obejmuje: szkolenia wstępne i okresowe, sporządzanie protokołów powypadkowych (uczniowie, pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi), sporządzanie kart wypadku w drodze do pracy lub z pracy (pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi), przeglądy BHP, analiza stanu BHP, doradztwo w zakresie BHP, weryfikacja oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w jednostce oświatowej.

W załączeniu przekazujemy Państwu stosowne formularze w celu ich wypełnienia:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie jednostki kompleksową obsługą w zakresie BHP przez podmiot zewnętrzny,

Załącznik nr 2 – Lista kontrolna.

Prosimy o przesłanie w formie papierowej wypełnionych przez Państwa formularzy do Sekcji BHP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty (Dziennik Podawczy we właściwym Rejonie Obsługi) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 r.

 

Z poważaniem,

/-/ Beata Tracka - Samborska

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY