Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek

 

Na podstawie § 6 ust. 2 aktualnie obowiązującego rozporządzania MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów (...)

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.
Fot. Portal Edukacyjny

form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej tabeli dotyczącej planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem do 30 listopada dyrektor szkoły/placówki składa do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli. Wypełniając przedmiotową tabelę proszę uwzględnić potrzeby z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Uzupełnioną tabelę proszę przesłać do Wydziału Edukacji w formie wydruku oraz pocztą elektroniczną na adres magdalena.wilk@um.krakow.pl

Wzór tabeli – tutaj kliknij

Z poważaniem,

/-/ Anna Korfel - Jasińska

Dyrektor Wydziału

 

Przydatne informacje:

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

2. Aktualnie obowiązujące regulaminy określające zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY