Finanse

Aktualizacja sum ubezpieczenia

Aktualizacja sum ubezpieczenia

Planowanie budżetu na rok 2018 - 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W załączeniu przekazujemy skan pisma Z-cy Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Pana Tomasza Tylka dot. planowania budżetu na lata 2018 - 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Planowanie wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu Miasta  Krakowa i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

szkół i placówek

oraz Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie

           

     W związku ze zbliżającym się okresem planowania budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 przypominam o możliwości zgłaszania nowych zadań/zakupów inwestycyjnych (nieujętych w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa), zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2016 r.

     Na podstawie jej zapisów potrzeby w zakresie wydatków inwestycyjnych należy umieścić na „Liście rankingowej” (w przypadku dziedziny programowania „Oświata i Wychowanie” sporządzonej przez Jednostkę Koordynującą, tj. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa), która przekazywana jest do Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK w terminie do 15 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy.

List Ministra Edukacji Narodowej dotyczący wyboru podręczników.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji Narodowej dotyczący wyboru podręczników

Pismo Z-cy Skarbnika Miasta ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące realizacji posiłków finansowanych przez MOPS w Krakowie w samorządowych placówkach oświatowych prowadzących stołówki we własnym zakresie.

Wyprawka szkolna 2017 - projekt uchwały i rozporządzenia

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, W załączeniu przekazujemy pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Pana Witolda Kramarza dotyczące wyprawki szkolnej 2017 r.

Sposób rozliczenia podatku VAT przy wydatkach majątkowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące rozliczenia podatku VAT przy wydatkach majątkowych.

Rachunek bankowy za uszkodzenie, zniszenie podręcznika przekazanego uczniom I-III SP

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 19 maja 2017 r. zwrot kwot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego uczniom klas I-III SP dokonuje się na rachunek bieżący budżetu.

Wytyczne dotyczące polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, Przekazujemy Państwu pismo Pana Marka Podsiadło, Zastępcy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta dotyczące polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 roku przez Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej UMK w miejskich jednostkach organizacyjnych.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY