Finanse

Zasady rozliczania kosztów ucznia nie będącego mieszkańcem GMK, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszczającego do przedszkola specjalnego

Zasady rozliczania kosztów ucznia nie będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszczającego do przedszkola specjalnego ulegają zmianie, co skutkuje zaniechaniem wystawiania/przyjmowania not obciążeniowych na dzieci, które zostały wpisane do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy na który zostanie naliczona subwencja oświatowa na dane dziecko.

Uczęszczanie dzieci niebedących mieszkańcami GMK do samorządowych przedszkoli

Zgodnie z art. 20c ust.1 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169, z 2017 r. poz. 60) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu....

Akcja

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W roku szkolnym 2016/2017 ferie letnie rozpoczynają się 24 czerwca i kończą się z dniem  31 sierpnia 2017 roku. Proszę, aby w tym okresie Państwo zorganizowali, na terenie kierowanych przez siebie szkół, akcji pn. „Lato w szkole”.

Centralizacja rozliczeń podatku VAT - Gmina Trzyciąż !

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy skan informacji przesłanej z Urzędu Gminy w Trzyciążu dotyczące centralizacji rozliczeń w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 roku.

Podsumowanie akcji „Zima w szkole” w 2017 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku z zakończeniem akcji „Zima w szkole” w 2017 roku, proszę o wypełnienie załączonych tabel

Wydatki za 2016 rok

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2016 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2016 roku.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w roku 2016

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela).

Zarządzenie Nr 302/2017 Prezydenta Miasta Krakowa

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, Informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenia Nr 302/2017 z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z późniejszymi zmianami oraz w sprawie upoważnienia dyrektorów miejskich jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za 2016 rok.

Instrukcja użytkownika zewnętrznego do aplikacji SOVAT

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu poprawioną instrukcję użytkownika zewnętrznego do SOVAT przesłaną z Biura Skarbnika.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY