Finanse

Wyprawka szkolna 2017 - projekt uchwały i rozporządzenia

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, W załączeniu przekazujemy pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Pana Witolda Kramarza dotyczące wyprawki szkolnej 2017 r.

Sposób rozliczenia podatku VAT przy wydatkach majątkowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące rozliczenia podatku VAT przy wydatkach majątkowych.

Rachunek bankowy za uszkodzenie, zniszenie podręcznika przekazanego uczniom I-III SP

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 19 maja 2017 r. zwrot kwot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego uczniom klas I-III SP dokonuje się na rachunek bieżący budżetu.

Wytyczne dotyczące polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, Przekazujemy Państwu pismo Pana Marka Podsiadło, Zastępcy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta dotyczące polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 roku przez Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej UMK w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Zasady rozliczania kosztów ucznia nie będącego mieszkańcem GMK, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszczającego do przedszkola specjalnego

Zasady rozliczania kosztów ucznia nie będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszczającego do przedszkola specjalnego ulegają zmianie, co skutkuje zaniechaniem wystawiania/przyjmowania not obciążeniowych na dzieci, które zostały wpisane do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy na który zostanie naliczona subwencja oświatowa na dane dziecko.

Uczęszczanie dzieci niebedących mieszkańcami GMK do samorządowych przedszkoli

Zgodnie z art. 20c ust.1 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169, z 2017 r. poz. 60) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu....

Akcja

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W roku szkolnym 2016/2017 ferie letnie rozpoczynają się 24 czerwca i kończą się z dniem  31 sierpnia 2017 roku. Proszę, aby w tym okresie Państwo zorganizowali, na terenie kierowanych przez siebie szkół, akcji pn. „Lato w szkole”.

Centralizacja rozliczeń podatku VAT - Gmina Trzyciąż !

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy skan informacji przesłanej z Urzędu Gminy w Trzyciążu dotyczące centralizacji rozliczeń w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 roku.

Podsumowanie akcji „Zima w szkole” w 2017 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku z zakończeniem akcji „Zima w szkole” w 2017 roku, proszę o wypełnienie załączonych tabel

Wydatki za 2016 rok

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2016 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2016 roku.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY