Finanse

Centralizacja rozliczeń podatku VAT - Gmina Trzyciąż !

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy skan informacji przesłanej z Urzędu Gminy w Trzyciążu dotyczące centralizacji rozliczeń w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 roku.

Podsumowanie akcji „Zima w szkole” w 2017 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku z zakończeniem akcji „Zima w szkole” w 2017 roku, proszę o wypełnienie załączonych tabel

Wydatki za 2016 rok

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2016 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2016 roku.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w roku 2016

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela).

Zarządzenie Nr 302/2017 Prezydenta Miasta Krakowa

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, Informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenia Nr 302/2017 z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z późniejszymi zmianami oraz w sprawie upoważnienia dyrektorów miejskich jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za 2016 rok.

Instrukcja użytkownika zewnętrznego do aplikacji SOVAT

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu poprawioną instrukcję użytkownika zewnętrznego do SOVAT przesłaną z Biura Skarbnika.

Pimo z Biura Skarbnika w sprawie podatku VAT

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło w sprawie zapytań przekazywanych do Oddziału ds. Centralizacji VAT.

Przekazywanie korekt sprawozdań budżetowych i finansowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło w sprawie przekazywania korekt sprawozdań budżetowych i finansowych.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2016 roku

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela przeprowadzona została analiza średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli oraz wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2016 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY