Finanse

Planowanie budżetu na rok 2018 - 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W załączeniu przekazujemy skan pisma Z-cy Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Pana Tomasza Tylka dot. planowania budżetu na lata 2018 - 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Planowanie wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu Miasta  Krakowa i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

szkół i placówek

oraz Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie

           

     W związku ze zbliżającym się okresem planowania budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 przypominam o możliwości zgłaszania nowych zadań/zakupów inwestycyjnych (nieujętych w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa), zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2016 r.

     Na podstawie jej zapisów potrzeby w zakresie wydatków inwestycyjnych należy umieścić na „Liście rankingowej” (w przypadku dziedziny programowania „Oświata i Wychowanie” sporządzonej przez Jednostkę Koordynującą, tj. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa), która przekazywana jest do Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK w terminie do 15 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy.

List Ministra Edukacji Narodowej dotyczący wyboru podręczników.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji Narodowej dotyczący wyboru podręczników

Pismo Z-cy Skarbnika Miasta ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące realizacji posiłków finansowanych przez MOPS w Krakowie w samorządowych placówkach oświatowych prowadzących stołówki we własnym zakresie.

Wyprawka szkolna 2017 - projekt uchwały i rozporządzenia

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, W załączeniu przekazujemy pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Pana Witolda Kramarza dotyczące wyprawki szkolnej 2017 r.

Sposób rozliczenia podatku VAT przy wydatkach majątkowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące rozliczenia podatku VAT przy wydatkach majątkowych.

Rachunek bankowy za uszkodzenie, zniszenie podręcznika przekazanego uczniom I-III SP

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 19 maja 2017 r. zwrot kwot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego uczniom klas I-III SP dokonuje się na rachunek bieżący budżetu.

Wytyczne dotyczące polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, Przekazujemy Państwu pismo Pana Marka Podsiadło, Zastępcy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta dotyczące polityki rachunkowości w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 roku przez Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej UMK w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Zasady rozliczania kosztów ucznia nie będącego mieszkańcem GMK, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszczającego do przedszkola specjalnego

Zasady rozliczania kosztów ucznia nie będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i uczęszczającego do przedszkola specjalnego ulegają zmianie, co skutkuje zaniechaniem wystawiania/przyjmowania not obciążeniowych na dzieci, które zostały wpisane do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy na który zostanie naliczona subwencja oświatowa na dane dziecko.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY