Rekrutacja do przedszkoli – polecenie Wojewody Małopolskiego

Poniżej udostępniamy polecenie Wojewody Małopolskiego z 17 marca br. w sprawie zasad postępowania w trakcie rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do przedszkoli – polecenie Wojewody Małopolskiego
Fot. pixabay.com

Polecenie jest dostępne tutaj [PDF].

 

 

 

 

 

POLECENIE Nr 11/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie zasad postępowania w trakcie rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w związku z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

polecam wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast z obszaru województwa małopolskiego

odstąpienie w trakcie rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 od żądania przez komisje rekrutacyjne przedłożenia przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka biorącego udział w rekrutacji zaświadczenia potwierdzającego spełnienie kryterium dotyczącego odbycia obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub potwierdzającego zwolnienie z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

Polecam, aby weryfikacja spełnienia tego kryterium była dokonywana w oparciu o inne dokumenty (np. stosowne wpisy w książeczkach szczepień) bądź w oparciu np. o stosowne oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) dzieci biorących udział w rekrutacji.

Niniejsze polecenie skierowane jest do tych gmin, na obszarze których obowiązują regulacje ustalające wśród kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryterium poddania dziecka biorącego udział w rekrutacji obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 2 ochronnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zwolnienia z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu zaistnienia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także