„Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – nabór wniosków 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych,

 

zapraszam do wzięcia udziału w module 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

„Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – nabór wniosków 2019
Fot. Portal Edukacyjny

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację jednego z poniższych zadań:

1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);

2) doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;

3) zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;

4) adaptacja, poprawa standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

 

Proszę zatem o podjęcie decyzji, które z zadań jest najważniejsze w przypadku Państwa placówki.

W przypadku realizacji jednego z pkt 1-3:

- wsparcie finansowe wynosi maksymalnie 80.000,00 zł,

- wymagany wkład własny organu prowadzącego 20.000,00 zł

(łączna kwota na realizację zadania to 100.000,00 zł).

W przypadku adaptacji jadalni - punkt 4:

-  wsparcie finansowe wynosi maksymalnie  25.000,00 zł,

- wymagany wkład własny organu prowadzącego  6.250,00 zł

(łącznie 31.250,00 zł).

Gmina Miejska Kraków jako organ prowadzący szkoły samorządowe zapewnia wymagany finansowy wkład własny. Szkoła może otrzymać dofinansowanie jednokrotnie w trakcie trwania programu. Sprawozdanie z realizacji programu należy złożyć do 28 lutego 2020 r.

 

Zakres realizacji Programu reguluje Uchwała nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (…). Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentami. Zawarte są w nich informacje o warunkach, które musi spełnić szkoła, by wziąć udział w Programie oraz wymaganiach technicznych dotyczących kupowanego doposażenia. Zawierają również sposób oceny formalnej i merytorycznej przez zespół powołany przez wojewodę do oceny wniosków organu prowadzącego.

 

Proszę o zapoznanie się z zakładką „Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” dotyczące programu „Posiłek w szkole i w domu” na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

 

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie należy złożyć w Wydziale Edukacji UMK,
ul. Stachowicza 18, w terminie do 15 kwietnia 2019 r. łącznie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach – (WAŻNE !) jeden z pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej, drugi bez pieczęci i podpisu – i w wersji elektronicznej (w formacie .doc – Word) na adres: Marzena.Wawrzyniec@um.krakow.pl .

 

Informacje na temat wypełniania wniosku i jego składania udzielane są pod nr tel. 12 616 5109.

 

Do wniosków należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami szkoły, wymienionymi
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 5 lutego 2019 r.

 

Podstawy prawne:

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (…).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/267/1

2) uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001007/O/M20181007.pdf

3) wniosek dyrektora szkoły o udział w programie „Posiłek w szkole i w domu”,

4) oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia - ZAŁĄCZNIK

 

Wypełnianie wniosku – wskazówki:

1. Należy wypełnić wszystkie rubryki w części teleadresowej wniosku;

2. Wnioskuje szkoła podstawowa (w zespole szkół, SOSW, itp.), np.:  Szkoła Podstawowa nr 218 -  Zespół Szkół nr 18;

3. Wniosek należy wypełniać zgodnie z instrukcjami w przypisach;

4. Opisy w pkt. 4 i 5 powinny być zwięzłe;

5. W pkt. 7 kolumnę „wkład rzeczowy własny” należy pozostawić pustą.

6. W pkt. 8 - kwota wsparcia finansowego to kwota wnioskowana z dotacji rządowej, czyli maksymalnie 80 tys. zł w przypadku realizacji zadań związanych z modernizacją kuchni i jadalni lub 25 tys. zł w przypadku modernizacji samej jadalni;

7. W pkt. 9 należy wpisać: brak wkładu rzeczowego.

 

DYREKTOR WYDZIAŁU

Ewa Całus

 

Formularze:

1) wniosek dyrektora szkoły;

2) oświadczenie dyrektora szkoły.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY