WSKAZÓWKI DOT. POPRAWNEGO WYKONANIA SPRAWOZDANIA SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA br. (stare SIO)

WSKAZÓWKI DOT. POPRAWNEGO WYKONANIA SPRAWOZDANIA SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA br. (stare SIO)
Fot. Portal Edukacyjny

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność tzw. danych subwencyjnych, na podstawie których zostanie naliczona część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta Krakowa na kolejny rok budżetowy:

Tabela identyfikacyjna – poprawność i aktualność zapisu (nazwa – od obecnej edycji SIO obligatoryjnie należy wpisać pełną nazwę zespołu/szkoły/placówki zgodną z Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych, numer regon, numer RSPO, adres, e-mail, typ organu prowadzącego, kategoria uczniów, specyfika szkoły, czy szkoła ma obwód).

Tabele dotyczące uczniów niepełnosprawnych: jedyną podstawą do wykazywania dzieci w tabelach NP1, NP2, NP2a (szkoły) i NP3, NP4 (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego) jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na wymieniony rodzaj niepełnosprawności. Korzystających z zajęć rewalidacyjnych, organizowanych zgodnie z zaleceniami dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wykazuje się w tab. ZD1.

Tabela NP5 „Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze”. Wykazuje się wyłącznie dzieci i młodzież w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, spełniającą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych).

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (tab. U6) wykazywane powinny być tylko w tych placówkach, które rzeczywiście zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzą.

Liczba uczniów ma być zgodna ze stanem faktycznym na dzień 30 września br. (tab. U3.3 – przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego; tab. U3.1 – szkoły).

Liczba oddziałów - każda specyfika oddziałów, na którą jest zgoda organu prowadzącego, ma być uwzględniona w osobnej tabeli U3.3 (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego) lub U3.1 (szkoły), np. oddziały ogólnodostępne, terapeutyczne, integracyjne, sportowe, dwujęzyczne, specjalne, wielozawodowe itd.

Liczba uczniów objętych nauczaniem domowym (tab. U1 – kolumna 11 – należy wykazać uczniów uczących się poza szkołą za zgodą dyrektora /w drodze decyzji/. Chodzi o zgodę wyrażoną w trybie art. 37 ustawy Prawo oświatowe, czyli o zgodę na tzw. nauczanie domowe).

Liczba dzieci objętych nauczaniem domowym (tab. U3.3 – kolumna 8 – należy wykazać wychowanków przedszkola realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem za zgodą dyrektora /w drodze decyzji/. Chodzi o zgodę wyrażoną w trybie art. 37 ustawy Prawo oświatowe, czyli o zgodę na tzw. nauczanie domowe).

 Liczba wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (dotyczy tabel SO1-SO4) ma być zgodna z księgą wychowanków na dzień 30 września br.

Liczba miejsc zarezerwowanych (tab. BM8 – kolumna 2 – dot. wyłącznie MOW, należy wykazać wychowanków skierowanych do MOW, z dniem otrzymania przez dyrektora ośrodka, za pośrednictwem poczty, skierowania, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 11 sierpnia 2017 r. /Dz. U. 2017.1606 - § 15/, którzy nie przybyli jeszcze do ośrodka).

Liczba osób wykazanych w internatach i bursach ma być zgodna ze stanem faktycznym zakwaterowanych na dzień 30 września br. (tab. Int1).

Tabela dotycząca kwalifikacyjnych kursów zawodowych (tab. KKZ1) - tabela nie generuje się automatycznie (trzeba ją dodać, klikając prawym klawiszem myszy na nazwę szkoły) – należy wykazać liczbę kursów i słuchaczy (kolumny 1 – 3 dot. stanu faktycznego na 30 września br., kolumny 4 – 9 dot. poprzedniego roku szkolnego).

Liczba wychowanków zespołów pozalekcyjnych, liczba uczniów/wychowanków oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych (tab. DO1, wiersz 1 i 2) – wypełniają wyłącznie tzw. szkoły przyszpitalne.

Liczba uczniów/wychowanków, którzy nie są obywatelami polskimi, korzystają z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (tab. DO1, wiersz 6) – na podstawie zgody wydanej przez organ prowadzący, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 30 września br.

Liczba uczniów będących obywatelami polskimi, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (tab. DO1, wiersz 24) – na podstawie zgody wydanej przez organ prowadzący, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 30 września br.

Liczba uczniów/wychowanków pochodzenia romskiego, na rzecz których szkoła/przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne (tab. DO1, wiersz 23).

Liczby uczniów korzystających z indywidualnego nauczania nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (tab. DO1, wiersz 30) – należy wykazać średnią miesięczną liczbę uczniów, nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystających z indywidualnego nauczania w poprzednim roku szkolnym. Liczbę tę należy obliczyć według zasady: suma średnich stanów miesięcznych w dniach nauki szkolnej od września 2017 r. do czerwca 2018 r., podzielona przez 10. Średnie stany miesięczne ustalamy sumując stany dzienne w dniach nauki szkolnej w danym miesiącu, a następnie dzielimy przez liczbę dni nauki szkolnej w tym miesiącu. W przypadku każdego ucznia za początek realizacji nauczania indywidualnego należy przyjąć dzień tygodnia, w którym rozpoczęło się nauczanie indywidualne i liczyć wszystkie dni nauki szkolnej od tego momentu, niezależnie od tego, czy w konkretnym dniu uczeń miał zajęcia czy nie. Za koniec okresu realizacji nauczania indywidualnego należy uznać ostatni dzień tygodnia, w którym było ono realizowane. Przykład: Poradnia wydała orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w dniu 17 października 2017 r. na okres sześciu miesięcy. Szkoła zorganizowała nauczanie indywidualne od 25 października 2017 r. i zajęcia były realizowane przez 3 dni w tygodniu. Ostatnim dniem, w którym można było realizować nauczanie indywidualne był 17 kwietnia 2018 r. We wrześniu liczba uczniów objętym nauczaniem indywidualnym wynosiła zero.
W październiku wynosiła 5/22=0,23. W okresie listopad – marzec po 1 w każdym miesiącu.
W kwietniu 10/19=0,53 w okresie maj-czerwiec zero. Zatem (0+0,23+1+1+1+1+1+0,53+0+0)/10=0,58.

Liczby uczniów korzystających z indywidualnego nauczania posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (tab. DO1, wiersz 31) – należy wykazać średnią miesięczną liczbę uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystających z indywidualnego nauczania w poprzednim roku szkolnym. Liczbę tę należy obliczyć według tej samej zasady, jak dla wiersza 30.

Kadra pedagogiczna (stopień awansu, podstawa prawna świadczenia pracy, wymiar, pensum, stanowiska, obowiązki) ma być zgodna ze stanem faktycznym na dzień 30 września br.

Od 1 września 2018 r. obowiązuje nowy przepis  art. 42 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela, na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. Przykład: Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza i polonisty. Dyrektor przydzielił mu 16 godzin języka polskiego, 1 godzinę do dyspozycji wychowawcy, 1 godzinę zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 6 godzin biblioteki i 4 godziny wychowawcy świetlicy. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela należy obliczyć: (18+6+4) : (18/18 + 6/30 + 4/26) =  28 : (1+ 0,2+ 0,15) = 28 : 1,35= 20,7 Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (po zaokrągleniu) wynosi 21 godzin, zatem nauczyciel ma 7 godzin ponadwymiarowych. Obowiązki nauczyciela wykazuje się w niezmienionej liczbie godzin, z wyliczonym łączonym pensum (tj. 16/21 język polski, 1/21 zajęcia w wychowawcą, 1/21 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 6/21 obowiązki nauczyciela bibliotekarza, 4/21 wychowanie w świetlicy szkolnej). Pozostałe przykłady opublikowano na stronie https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/ustalanie-laczonego-pensum-wedlug-znowelizowanych-przepisow-ustawy-karta-nauczyciela.html

Kadra pedagogiczna – należy wykazywać godziny ponadwymiarowe stałe, doraźnych nie wykazujemy. Jeśli w arkuszu organizacyjnym jest ujęte uśrednienie, to wykazujemy zgodnie z arkuszem.

Tabele zawierające dane „niesubwencyjne”, stanowiące źródło danych w zakresie:

Liczby dzieci uczęszczających na zajęcia gimnastyki korekcyjnej – nie należy wykazywać tych dzieci w tab. ZD1. Zajęcia specjalistyczne, należy wykazać jedynie obowiązki nauczycieli w ramach zajęć gimnastyki korekcyjnej, jako zajęcia sprawnościowo-zdrowotne.

Uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych i innych (tab. Zd1) – dodano nowe wiersze - Porady i konsultacje oraz Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się. W wierszu 1 należy wykazać uczniów korzystających z zajęć rewalidacyjnych, organizowanych dla uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Liczby młodocianych pracowników w bieżącym roku szkolnym (U1a – należy wykazać liczbę uczniów – młodocianych pracowników, według formy odbywania dokształcania teoretycznego w bieżącym roku szkolnym).

Liczby młodocianych pracowników w poprzednim roku szkolnym (tab. U2a – należy wykazać liczbę uczniów – młodocianych pracowników, według formy odbywania dokształcania teoretycznego w poprzednim roku szkolnym).

Liczby dzieci realizujących program rocznego przygotowania przedszkolnego (tab. U3.3 – wiersz 2 – należy wykazać dzieci realizujące program rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast w wierszu 1 pozostałe dzieci. W tabeli U3.3 mogą wystąpić ułamkowe wartości oddziałów, w sytuacji gdy do jednego oddziału uczęszczają dzieci wykazane w wierszu 1 i 2).

Liczby uczniów korzystających z obiadów (tab. DO4 – powinna być wypełniana niezależnie od sposobu zorganizowania żywienia uczniów w szkole: kuchnia i stołówka / ajent / catering).

Średniej dziennej liczby wydawanych posiłków (tab. DO5 - wykazują wyłącznie szkoły, które prowadzą własną kuchnię i stołówkę, zatrudniają pracowników kuchni i stołówki).

Liczby dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej (tab. DO1 – wiersz 3).

Liczby dzieci/uczniów uczących się języka obcego obowiązkowego i/lub dodatkowego (tab. JO1 jest tabelą wielokrotną, dlatego należy ją wypełnić osobno dla poszczególnych języków, których nauka jest prowadzona w danej szkole/przedszkolu).

Liczby uczniów objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązkiem szkolnym (tab. OB1, OB2 dot. szkół obwodowych).

Liczby pracowników administracji i obsługi, ich etatyzacji oraz średniego wynagrodzenia (tab. W2).

Liczby etatów nauczycieli, z którymi rozwiązano (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r.) lub planuje się (w okresie od 1 października do 31 grudnia 2018 r.) rozwiązanie  stosunku pracy w bieżącym roku kalendarzowym (tab. W4). Nauczycieli niepełnozatrudnionych należy przeliczyć na etaty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W związku z reformą systemu oświaty w tabeli pojawiła się nowa forma rozwiązania stosunku pracy - z przyczyn określonych w art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Nie należy wykazywać etatów nauczycieli, z którymi zawarte były (są) umowy na czas określony, a których czas obowiązywania upłynął (upłynie) w trakcie roku kalendarzowego.

Danych dot. działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych (tab. PPP1 - PPP6 należy wypełnić uwzględniając cały poprzedni rok szkolny).

Danych dot. działalności młodzieżowych domów kultury (tab. ZD4 należy wypełnić uwzględniając cały poprzedni rok szkolny).

Danych dot. działalności międzyszkolnych ośrodków sportowych (tab. ZD4 należy wypełnić uwzględniając cały poprzedni rok szkolny).

Kosztów prowadzenia szkoły (w tab. KO1 należy wykazać wydatki wraz ze zobowiązaniami od początku roku kalendarzowego do końca sierpnia).

Kadra pedagogiczna (tab. N1) Ocena pracy – jest to nowa rubryka, wprowadzona w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 r. art. 6a ustawy Karta Nauczyciela. Ponieważ jest to nowy przepis, wg stanu na 30 września w przypadku większości nauczycieli pole to będzie wypełnione wartością „brak oceny” (przeprowadzonej wg nowych przepisów).

Instrukcja techniczna i merytoryczna obsługi tradycyjnego programu SIO znajduje się w zakładce Centrum Pomocy SIO, na stronie: https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/centrum-pomocy-sio/

Możliwość sprawdzenia poprawności danych:

W celu rzetelnego zweryfikowania wprowadzonych danych można wygenerować w programie SIO (w zakładce „raporty”) szczegółowy raport html. Otwiera się on w przeglądarce internetowej po wybraniu „podstawowy raport aktualnej jednostki”. Jest to zestawienie wszystkich tabel jednostkowych wygenerowanych przez program dla danej szkoły/placówki (w całości wyświetlają się tabele niezerowe, tabele uzupełnione tylko zerami wyświetlane są w postaci nazwy/tytułu tabeli). Raport można wydrukować.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF LEDNIOWSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY