Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2022 r.

Poniżej komunikat Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

 

 

Zarządzeniem Nr 1225/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2022 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 (dot. działów: 754, 801, 852, 853 i 855)  oraz Zarządzeniem Nr 1287/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2022 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 (dot. działów: 801 i 900) zwiększony został plan finansowy kierowanej przez Państwa jednostki (zadanie HUP „Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień”, § 4240).

 

Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół, które otrzymały w roku 2022 dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych na podstawie złożonych wniosków, są zobowiązani do realizacji programu zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”  tj. m.in.:

 • realizacji zakresu rzeczowego zadania publicznego, która obejmuje zakup książek, elementów wyposażenia do biblioteki lub realizację działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia,
 • realizację przez placówki działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną, określonych szczegółowo w złożonym wniosku,

 

UWAGA:

realizację zadania dokonują Państwo zgodnie ze złożonym wnioskiem, należy pamiętać że zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia, organ prowadzący szkołę, szkołę w ORPEG lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.

 

Dane do faktur:

1) nabywca Gmina Miejska Kraków (NIP – 676 101 37 17, adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków).

2) jednostka odbierająca: szkoła (należy podać nazwę i adres szkoły, nie podajemy NIP-u szkoły !).

 

Należy pamiętać, aby koszty pokrywać w sposób proporcjonalny:

1) 80% - środki z dotacji z budżetu państwa,

2) 20% - wkład własny Gmina Miejska Kraków.

 

Wartość nie może przekroczyć przyznanej Państwu kwoty (łącznie: dotacja + wkład własny Gminy Miejskiej Kraków).

 

Dowody księgowe należy opisywać, z uwzględnieniem zapisów art. 39 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 513).

 

Każda faktura lub inny dowód księgowy powinny być opatrzone na odwrocie pieczątką z adresem siedziby Beneficjenta dotacji oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje:

 • nazwa zadania publicznego - Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” ,
 • nazwa i adres placówki,
 • data umowy z Wojewodą,
 • w jakiej wysokości i z jakich środków została pokryta wydatkowana kwota.

 

Opis faktury:

 1. Pieczęć szkoły,
 2. Rozliczenie dotacji celowej przyznanej w ramach realizacji umowy z dnia ……. czerwca 2022 r.  (informacje o dacie zawartej umowy prześlemy w późniejszym komunikacie) zawartej z Wojewodą Małopolskim w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
 3. Faktura Vat nr …… z dnia …….. na kwotę ………….. złotych,
 4. Rozdział / dział
  - dla wkładu własnego: Kategoria zadania: PWSMK lub GWSMK, 20%, dział, rozdział, kwota…………… złotych
  - dla dotacji: Kategoria zadania: PWUWM lub GWUWM, 80%, dział, rozdział, kwota…………… złotych
 5. dodatkowy opis: „Książki zakupiono w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Małopolskim z dnia ……….. czerwca 2022 roku”.

 

Opis faktury ma się znajdować na rewersie faktury, tj. ostatniej stronie faktury.

 

Z poważaniem,

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Załącznik:

-Wykaz szkół otrzymujących dotację NPRCz w 2022 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2022-06-02
Data aktualizacji: 2022-06-02
Powrót
Znajdź