Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

„Aktywna tablica” - wytyczne do sprawozdania

Poniżej komunikat Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji.

Szanowni Państwo Dyrektorzy

 

Uprzejmie informuję, że Gmina Miejska Kraków w dniu 2 listopada 2021 roku podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica". Wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w załączniku.

 

Zarządzeniem Nr 3033/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  28 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 (dot. działów: 700, 801, 852, 854 i 926)  oraz Zarządzeniem Nr 3132/2021Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 (dot. działów: 801 i 854) zwiększony został plan finansowy kierowanej przez Państwa jednostki (zadanie HUP „Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień”, § 4240).  

 

Dopuszczalny jest zakup tylko takich pomocy i w takiej ilości, jakie Państwo Dyrektorzy zdeklarowali we wniosku. Niedopuszczalne jest nabywanie innych pomocy ponieważ dofinansowanie zostało Państwu przyznane wyłącznie na sprzęt ujęty we wniosku.

 

Zakres rzeczowy zadania publicznego obejmuje:

 1. zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii
 2. realizację działań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia

 

Szkoły zobowiązane są do podjęcia  działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK, w procesie nauczania, szczegółowo określone w § 6 rozporządzenia.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z dokumentami programowymi kupowany sprzęt musi spełniać następujące warunki:

 

 1. Posiadać deklarację CE,
 2. Posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta,
 3. Został wytworzony zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne;
 4. W przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż 1 egzemplarzu, powinny one pochodzić od jednego producenta,
 5. Komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju powinien pochodzić od jednego dostawcy,
 6. Pomoce powinny być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
 7. Pomoce powinny posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim,
 8. Gwarancja udzielona przez producenta/dostawcę powinna być na okres nie krótszy niż 2 lata.

 

W celu zachowania przejrzystości dokonywanych zakupów rekomenduję Państwu następujące sposoby postępowania przy zamawianiu sprzętu:

 

 1. Należy przeprowadzić rozpoznanie rynku poprzez zebranie minimum 3. ofert (może być w formie elektronicznej). Zebrane oferty należy pozostawić w dokumentacji szkolnej dla celów kontrolnych
 2. Spośród pozyskanych ofert należy wybrać najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę zarówno cenę, jak i inne kryteria (np. długość gwarancji, itp.),
 3. Na koniec należy sporządzić protokół z procesu wyboru oferenta podpisany przez dyrektora szkoły.

 

Umowa zawarta z wykonawcą ma obejmować montaż i przeszkolenie z dostarczonego sprzętu, ale usługi te nie mogą być ujęte na fakturze za zakup sprzętu.

 

Dane do faktur:

 1. nabywca Gmina Miejska Kraków (NIP – 676 101 37 17, adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków),
 2. jednostka odbierająca: szkoła (należy podać nazwę i adres szkoły !).

 

Należy pamiętać, aby koszty pokrywać w sposób proporcjonalny:

 

 1. 80% - środki z dotacji z budżetu państwa,
 2. 20% - wkład własny Gmina Miejska Kraków.

 

Wartość kupowanego sprzętu nie może przekroczyć przyznanej Państwu kwoty (łącznie: dotacja + wkład własny Gminy Miejskiej Kraków).

 

Należy pamiętać, że Dotację celową przyznaje się z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 i 12 rozporządzenia, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej „TIK”,

w celu stosowania TIK na zajęciach.

 

Wymogi sprawozdawcze

 

Uwaga! 

Z uwagi na konieczność złożenia przez organ prowadzący  rozliczenia z realizacji zadania publicznego, w terminie do 15 stycznia 2022 r. proszę pamiętać, iż :

 

Dowody księgowe należy opisywać, z uwzględnieniem zapisów art. 39 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

 

Każda faktura lub inny dowód księgowy powinny być opatrzone na odwrocie pieczątką
z adresem siedziby szkoły oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje:

 

 • nazwa zadania publicznego - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica"
 • nazwa i adres szkoły,
 • data umowy z Wojewodą,
 • w jakiej wysokości i z jakich środków została pokryta wydatkowana kwota ( wskazanie kwoty środków z dotacji oraz wkładu własnego ).

 

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie opisanych rachunków i faktur z wykonania zadania publicznego oraz potwierdzenia ich uregulowania ( potwierdzenia przelewów ) stanowić będą załącznik do sprawozdania  i należy je złożyć do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18
w terminie do 10 grudnia 2021 r.

W załączonym sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego bardzo proszę o uzupełnienie części II – Zestawienie ilościowo-wartościowe oraz części III - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Sprawozdanie proszę przesłać w papierze oraz w formie edytowalnej (word) w terminie do 10 grudnia na adres: finanse.ek@um.krakow.pl w tytule podając „Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego „Aktywna Tablica”.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu szkoły zobowiązane są złożyć  w terminie do 31.08.2022 roku o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Przypominamy, że realizacja programu powinna obywać się zgodne ze złożonym wniosek oraz Rozporządzeniem z dnia 23.10.2020 roku oraz Rozporządzeniem zmieniającym dnia 27.08.2021r.

 

Link do ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.08.2021 r. Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1602

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Załączniki:

- Wzór sprawozdania,

- Wykaz szkół.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-11-10
Data aktualizacji: 2021-11-10
Powrót
Znajdź