Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Plany finansowe na 2021 rok

Poniżej pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do Dyrektorów samorządowych szkół i placówek oraz Dyrektora MCOO

EK-06.3021. 124 .2020.AP                            

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

                W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących podjętej 16 grudnia 2020 roku  przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr L/1375/2020 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 proszę o dostosowanie projektów planów finansowych do ww. uchwały budżetowej na załączonych drukach:              

zgodnie z Zarządzeniem Nr 1708/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.07.2019 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa oraz przekazanie ich w dwóch egzemplarzach do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18 w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznia 2021 roku.

 

Uwaga!

Placówki obsługiwane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie składają ww. projekty planów w terminie uzgodnionym z Centrum, a Centrum składa do Wydziału Edukacji 
w terminie do 8 stycznia 2021 . 

 

Podczas wypełniania ww. formularzy należy:

 • podawać kwoty z zaokrągleniem do 100 zł bez miejsc po przecinku, za wyjątkiem środków pochodzących ze środków zagranicznych oraz rozdziału 85156,
 • stosować obowiązującą klasyfikację budżetową w tym poprawne nazwy paragrafów i nowe rozdziały,
 • stosować separator dla wszystkich liczb powyżej 3 cyfr,
 • liczby w kolumnach wyrównać do prawej strony,
 • usunąć wiersze w tabeli niewypełnione kwotami planu,
 • przygotowany materiał drukować dwustronnie.

                Przygotowując plan finansowy szkoły na rok 2021 zaplanować m.in. wydatki związane z:

 • Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w wysokości odpisu podstawowego wynoszącego 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika (§ 4710),
 • Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 • wynajmem pomieszczeń,
 • zakupem środków żywności (wydatki równe planowanym dochodom na rok 2021).
 • kwota na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wynosi miesięcznie 15 zł na 1 dziecko (zajęcia planujemy na 10 m-cy bez ferii letnich),
 • wszystkie wydatki dotyczące zadania dotyczące basenów ewidencjonowane mają być
  w zadaniu ABA0000X „koszty obsługi basenu”.

                W planie finansowym na 2021 rok środki w zadaniu APO „Działalność podstawowa” w § 4270 planujemy w wysokości wystarczającej na pokrycie drobnych awarii, remontów, wszelkie inne środki związane z przeprowadzaniem remontów bądź modernizacji zaplanowane są w planie finansowym Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, do którego należy zwracać się o środki na remonty. W związku z powyższym przy przygotowaniu planu finansowego proszę o dostosowanie środków w § 4270 do wysokości maksymalnej 5 tys. złotych.

                Przypominam, iż szkoła lub placówka działa na podstawie zatwierdzonego planu finansowego, który jest częścią budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącej organem prowadzącym tą szkołę lub placówkę. Sposób opracowywania planu finansowego określają przepisy ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

                 Biorąc zatem pod uwagę powyższe przepisy, dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. W pierwszej kolejności w planie finansowym jednostki powinny być zabezpieczone i zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a następnie inne wydatki obligatoryjne.

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2020-12-22
Data aktualizacji: 2020-12-22
Powrót
Znajdź komunikat