Finanse

Pisma Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie centralizacji podatku od towarów i usług

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy pisma Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa.

Arkusze Planistyczne na 2017 rok !

Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty, W celu utworzenia planów finansowych na 2017 rok w  module Planowanie i Budżetowanie (BAZA PRODUKCYJNA) obliguję Państwa Dyrektorów do sporządzenia Arkuszy Planistycznych na 2017 rok w ww. module od 3 do 6 października 2016 r.

Projekt budżetu oświaty na rok 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie W związku z przystąpieniem do prac nad projektem budżetu oświaty na 2017 rok proszę o przygotowanie następujących druków zgodnie z Zarządzeniem Nr 983/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa

Dodatki motywacyjne dla nauczycieli

Szanowni Państwo, Nawiązując do komunikatu z 29 stycznia 2016 dotyczące zasad obliczania puli środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli

Dotacji celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (wrzesień - aktualizacja)

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Zgodnie z art. 22af ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2016 roku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do dnia 15 września.

Podsumowanie akcji „Lato w szkole” w 2016 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia programu „Lato w szkole” proszę o wypełnienie załączonych tabel

Komunikat w sprawie deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, W imieniu Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak informujemy, że dla deklaracji VAT-7 i VAT 7K od miesiąca sierpnia 2016 roku obowiązuje nowy druk deklaracji, który dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

Nowe formularze dotyczące bankowości elektronicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, przekazujemy otrzymane z Banku PKO BP SA nowe, obowiązujące wnioski dotyczące bankowości elektronicznej obowiązujące w PKO BP SA od LIPCA br.

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych  szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 339) w roku szkolnym 2016/2017 ww. dotacja celowa zostanie udzielona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wg liczby uczniów klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.:

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY