Finanse

Zasady odliczania podatku od towarów i usług przez podatników

Zasady odliczania podatku od towarów i usług przez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r.

Współpraca z Bankiem Pekao SA - pismo Skarbnika Miasta Krakowa

W nawiązaniu do pisma Skarbnika Miasta krakowa BS-02.300.130.2015 z dnia 18.12.2015 r. prosimy o zwrot wszystkich akcesoriów wydanych przez Bank Pekao SA w trakcie trwania obsługi bankowej w latach 2012-2015.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w roku 2015

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela).

Wydatki za 2015 rok

W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2015 rok proszę o zestawienie ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2015 roku.
 

Zarządzenie Nr 241/2016 Prezydenta Miasta Krakowa

Zarządzenie Nr 241/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych

Noty obciążeniowe - Przedszkola publiczne

Zgodnie z art. 20c ust.1 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy ....

Dotyczy średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2015 roku

EK-06.3021.256.2015   

Przerwa serwisowa w działaniu portalu edukacyjnego.

Od dnia 12-01-2015r godz. 16:00 do 13-01-2015 godz. 23:00

POLECAMY
POLECAMY