Dot. naboru wniosków w ramach poddziałania 10.1.3 RPOWM „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół Podstawowych i Liceów Ogólnokształcących (ogólnodostępnych i specjalnych)

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Dot. naboru wniosków w ramach poddziałania 10.1.3 RPOWM „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”
Fot. Portal Edukacyjny

 

Uprzejmie informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków w ramach poddziałania 10.1.3 RPOWM. W ramach tego konkursu dopuszczalne są 4 typy działań:

 

 

A) Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.

B) Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli.

C) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych poprzez pomoc stypendialną.

D) Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (wyłączając uczniów zdolnych) w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

 

Typ projektu „A” jest obowiązkowy, pozostałe są dobrowolne.

Do kompetencji kluczowych zaliczane są: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym językiem polskim dla cudzoziemców i osób powracających do Polski), TIK, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

 

Wśród dopuszczalnych form wsparcia znajdują się m.in.:

1) realizacja projektów edukacyjnych w szkołach;

2) realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3) organizowanie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.

Więcej informacji nt. zasad dla tego typu projektów zawartych jest w Regulaminie konkursu (dostępny pod adresem http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-3--edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne---rpmp-10-01-03-ip-01-12-008-19)

 

Szkoły zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu proszone są o zgłoszenie się mailem na adres grzegorz.gularek@um.krakow.pl lub lucyna.jaczewska@um.krakow.pl w terminie do 31 maja.

Szkoły, które wyrażą zainteresowanie uczestnictwem zostaną poproszone o przygotowanie materiałów do wniosku (diagnoza, budżet, wskaźniki i in.). Z uwagi na krótki termin składania wniosków zgłoszenia dokonane po 31 maja nie będą przyjmowane, a szkoły, które zgłoszą chęć uczestnictwa będą proszone o intensywną pracę nad założeniami projektu.

 

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Wydziału

Magdalena Węgrocka-Szwalec

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY