Plany Finansowe na rok 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących podjętej 10 stycznia 2018 roku  przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr V/87/19 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 proszę o dostosowanie projektów planów finansowych

Plany Finansowe na rok 2019
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.22. 2019                                             

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Dotyczy: PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2019

 

W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących podjętej 10 stycznia 2018 roku  przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr V/87/19 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 proszę o dostosowanie projektów planów finansowych do ww. uchwały budżetowej na załączonych drukach:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2016 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa i przekazanie ich w trzech egzemplarzach do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18 w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2019 roku.

Uwaga!

Placówki obsługiwane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie składają ww. projekty planów w terminie uzgodnionym z Centrum, a Centrum składa do Wydziału Edukacji w terminie do 18 stycznia 2019 roku. 

Ponadto szkoły i placówki oświatowe obsługiwane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w planie finansowym na rok 2019 planują wydatki na drobne awarie.

 Podczas wypełniania ww. formularzy należy:

  • podawać kwoty z zaokrągleniem do 100 zł bez miejsc po przecinku, za wyjątkiem środków pochodzących ze środków zagranicznych oraz rozdziału 85156,
  • stosować obowiązującą klasyfikację budżetową w tym poprawne nazwy paragrafów i nowe rozdziały,
  • stosować separator dla wszystkich liczb powyżej 3 cyfr,
  • liczby w kolumnach wyrównać do prawej strony,
  • usunąć wiersze w tabeli niewypełnione kwotami planu,
  • przygotowany materiał drukować dwustronnie,
  • w ramach środków planowanych na wydzielonym rachunku dochodów, w przypadku zwrotu środków finansowych pozostałych na rachunku na dzień 31 grudnia 2018 r. na rachunek budżetu, należy po stronie wydatków zaplanować § 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Planując wysokość odpisu w 2019 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych proszę stosować zapisy  ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U.2018.2435 z dnia 2018.12.28), a mianowicie kwota bazowa dla:

  • pracowników samorządowych to przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. (art.25 ww. ustawy) - 3.278,14 zł,
  • nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela, to kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2013 r. (art.3 ww. ustawy)  - 2.717,59 zł.

Przypominam, iż, szkoła lub placówka działa na podstawie zatwierdzonego planu finansowego, który jest częścią budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącej organem prowadzącym tą szkołę lub placówkę. Sposób opracowywania planu finansowego określają przepisy ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

W związku z powyższym w planach finansowych na rok 2019 powinny być zaplanowane wydatki, które odzwierciedlają bieżące funkcjonowanie szkoły/placówki oświatowej.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora Wydziału

/-/ Magdalena Węgrocka-Szwalec

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY