Mobilność ponadnarodowa dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Technicznych, W ramach  PO WER, Oś priorytetowa  IV  Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej został ogłoszony Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-006/18 na mobilność  ponadnarodową  dla instruktorów  oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Mobilność  ponadnarodowa dla instruktorów  oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Technicznych,

W ramach  PO WER, Oś priorytetowa  IV  Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej został ogłoszony Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-006/18 na mobilność  ponadnarodową  dla instruktorów  oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • szkoły i placówki systemu oświaty,
  • organizacje pozarządowe.

Konkurs ma na celu umożliwienie nabycia lub podniesienia kompetencji przez:

- nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

- instruktorów praktycznej nauki zawodu,

-a także osoby, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego.

Program mobilności ponadnarodowej, realizowany w formie obserwacji uczestniczącej, ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w innych państwach członkowskich UE, w którym funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego.

Projekty ponadnarodowe są realizowane w partnerstwie ponadnarodowy, który przyjmie uczestników z Polski. Program mobilności musi być merytorycznie dopasowany do obszarów tematycznych wynikających z zawodów, których nauczają bądź będą nauczać poszczególni uczestnicy projektu.  Partnerami ponadnarodowymi mogą być wyłącznie organizacje z Państw członkowskich UE, w których istniejący dualny system kształcenia zawodowego  jest w pełni rozwinięty tj. w  Austrii, Niemczech
i Danii.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 10 000 000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.

Minimalny wkład własny wynosi 3%.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie: od 31.10.2018 r. do 04.01.2019 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/1-187/

W przypadku zainteresowania przedstawionym konkursem prosimy o kontakt z Referatem Finansów i Projektów Oświatowych w celu  wparcia Państwa w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.    

Z poważaniem,

p.o. Dyrektora Wydziału

/-/ Magdalena Węgrocka-Szwalec

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY