Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, Informuję, iż Rada Miasta Krakowa w dniu 28 marca 2018 roku podjęła uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych

Informuję, iż Rada Miasta Krakowa w dniu 28 marca 2018 roku podjęła uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Na mocy uchwały tracą moc wydane pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa do:

1. zawierania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków porozumień oraz składania jednostronnych oświadczeń woli w sprawach udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, polegających na: rozłożeniu na raty należności, odroczeniu terminu zapłaty należności lub umorzeniu należności wraz z naliczeniem odsetek preferencyjnych w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zapłaty, których kwota należności wraz z naliczonymi odsetkami preferencyjnymi nie przekracza 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

2. składania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków jednostronnych oświadczeń woli w sprawach odmowy udzielania ulg w spłacie wierzytelności polegających na: rozłożeniu na raty należności, odroczeniu terminu zapłaty należności lub umorzeniu należności wraz z naliczeniem odsetek preferencyjnych w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zapłaty.

W związku z powyższym Wydział Edukacji rozpoczął procedowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa. W przypadku konieczności posiadania przez Państwa stosownego pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie jw. proszę o złożenie do Wydziału Edukacji pisma wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie informuję dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, iż 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 52 ust. 15): ” „Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

W związku z powyższym dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przypominamy również, że w myśli art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późń. zm.) niepobranie lub niedochodzenie należności jednostki samorządu terytorialnego albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/ Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY