Akcja "Lato w szkole 2017"

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W roku szkolnym 2016/2017 ferie letnie rozpoczynają się 24 czerwca i kończą się z dniem  31 sierpnia 2017 roku. Proszę, aby w tym okresie Państwo zorganizowali, na terenie kierowanych przez siebie szkół, akcji pn. „Lato w szkole”.

Akcja
Fot. Portal Edukacyjny

W roku szkolnym 2016/2017 ferie letnie rozpoczynają się 24 czerwca i kończą się z dniem  31 sierpnia 2017 roku. Proszę, aby w tym okresie Państwo zorganizowali, na terenie kierowanych przez siebie szkół, akcji pn. „Lato w szkole”.

Poniżej przypominam najważniejsze kwestie dotyczące spraw organizacyjnych.

 

Oferta jest skierowana do uczniów samorządowych szkół podstawowych.

Ilekroć jest mowa o rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.
poz. 452):

Organizatorem wypoczynku jest dyrektor szkoły.

Organizator jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej, tj. zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 

Ponadto na organizatorze (dyrektorze szkoły) spoczywa obowiązek:

 • zgłoszenia wypoczynku (wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do rozporządzenia). Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://wypoczynek.men.gov.pl

 

Formularz zgłoszenia wypoczynku w wersji elektronicznej i papierowej należy przedstawić kuratorowi oświaty nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

 • podpisania umowy – zlecenia z kierownikiem wypoczynku oraz wychowawcami wypoczynku spełniającymi wymogi określone w art. 92p ust. 1-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),

Wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku wyniesie 520,00 zł brutto za tydzień, natomiast dla wychowawców 28,00 zł brutto za godzinę.

 • niezwłocznego poinformowania o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku (dane dotyczące: organizatora, kierownika, kadry wychowawczej, liczby uczestników, czasu trwania). Informację pisemną należy przesłać do Wydziału Edukacji,
 • zorganizowania grup liczących:
 • min od 12 do 15 osób w przypadku dzieci do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia,
 • min od 17 do 20 osób w przypadku dzieci starszych.

Proponowany czas wypoczynku dzieci młodszych do 8 godz. dziennie, natomiast starszych do 6 godz. od poniedziałku do piątku w wybranym tygodniu ferii letnich.

 • zebrania od uczestników wypoczynku kart kwalifikacyjnych (wg wzoru określonego w zał. Nr 6 do rozporządzenia).

W przypadku, gdy faktyczna liczba dzieci biorących udział w akcji okaże się mniejsza niż zgłoszona do Wydziału Edukacji należy rozważyć możliwość połączenia grup.

Uczestnictwo w programie „Lato w szkole” w 2017 roku należy zgłosić do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18  do 24 maja 2017 r.:

 • składając w Punkcie Obsługi Mieszkańców (w formie papierowej) wypełnioną tabelę ze wskazaniem nazwy placówki, liczby dzieci, liczby grup, proponowanego terminu zajęć, planowanych zajęć,
 • przesyłając ww. tabelę drogą elektroniczną na adres: Aneta.Majocha@um.krakow.pl

 

UWAGA !!!

 • Nie jest możliwe technicznie i prawnie łączenie funkcji organizatora z funkcją kierownika, jak również kierownik wypoczynku nie może równocześnie pełnić funkcji wychowawcy.
 • Zgodnie z 5 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) jednym z obowiązków kierownika wypoczynku jest: „…zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom…”.

W związku z powyższym kierownik wypoczynku powinien być obecny na terenie placówki w czasie organizowanego wypoczynku.

 

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Korfel-Jasińska

Tabela zgłoszenia

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY