Rekrutacja do przedszkoli

 2018-01-25

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r. (z późn.zm.) - plik do pobrania.

 

2018-02-28

Aby przejść do serwisu rekrutacyjnego kliknij tutaj (serwis zostanie uruchomiony 1 marca 2018 r. o godzinie 8.00).

 

2018-05-17

Zgodnie z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych tj.: „Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.” Oznacza to brak możliwości zawierania przez dyrektorów przedszkoli umów w sprawie korzystania z usług przedszkola.

Ponadto zgodnie z poz. 4-5 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r. (z późn.zm.) w dniach 30 kwietnia – 16 maja 2018 r. potwierdzana była przez rodzica kandydata wola przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, natomiast 17 maja 2018 r. podane zostały do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych. Uzyskanie przez kandydata statusu przyjętego oznacza, iż od 1  września 2018 r. będzie wychowankiem przedszkola, do którego został przyjęty.

Procedurę odwoławczą od wyników rekrutacji określa art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.):

ust. 6.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

ust. 7.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

ust. 8.  Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

ust. 9.  Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA SALWIŃSKA-SKIBA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny