KONTAKT rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wydział Edukacji

Referat Zintegrowanych Systemów Oświatowych (EK-04)

Symbol: EK-04
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 50-857-3095, 12-616-5180
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Wilczyński Paweł
p.o. kierownika referatu411508 573 095
Gas Anna
inspektor413 A12 616 5190
Gularek Grzegorz
główny specjalista51212 616 5233
Górska Anna
główny specjalista51212 616 5183
Kaleta Wojciech
główny specjalista41312 616 5187
Ledniowski Krzysztof
starszy inspektor51212 616 5184
Nowak Anna
podinspektor51212 616 5183
Pacek Grzegorz
starszy inspektor41112 616 5248
Tumidajewicz Marcin
podinspektor12 616 5274
Wolak Zdzisław
główny specjalista41112 616 5179

Zakres działania:

1) przygotowywanie, koordynowanie i nadzór nad prowadzeniem bazy Systemu Informacji Oświatowej Gminy Miejskiej Kraków oraz podległych szkół i placówek;2) przeprowadzanie w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa procedury weryfikacji i udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;3) prowadzenie i aktualizacja Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych w ramach bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;4) gromadzenie oraz weryfikacja informacji o krakowskich samorządowych i niesamorządowych szkołach i placówkach zawartych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej;5) przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia bazy danych Systemu Informacji Oświatowej przez dyrektorów szkół i placówek;6) konsultacje i szkolenia dla kierujących samorządowymi oraz niesamorządowymi szkołami i placówkami w zakresie merytorycznej i technicznej obsługi Systemu Informacji Oświatowej;7) przekazywanie do bazy Systemu Informacji Oświatowej danych, pozyskanych z komórek merytorycznych, związanych z:a) kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki,b) przyznawaniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,c) uzyskaniem przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego,d) zatrudnieniem pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą;8) przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych statystycznych dotyczących krakowskich samorządowych i niesamorządowych szkół i placówek;9) opracowywanie analiz porównawczych i przekrojowych w zakresie danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej;10) opracowywanie materiałów statystycznych i analiz niezbędnych do przygotowania prognoz części oświatowej subwencji ogólnej;11) koordynacja działań w zakresie edycji i aktualizacji informacji w Internetowym Serwerze Danych Przestrzennych dotyczących samorządowych i niesamorządowych szkół i placówek;12) obsługa zdarzeń i błędów w działaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, zwanego dalej „ZSZO”, w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla ZSZO;13) wprowadzanie zmian i modyfikacji systemu w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla ZSZO;14) realizacja asysty merytorycznej w zakresie poszczególnych modułów ZSZO;15) okresowa weryfikacja poprawności danych wprowadzanych do ZSZO wynikająca z obowiązującego prawa powszechnego, lokalnego oraz sprawozdawczości;16) realizacja asysty technicznej w zakresie utrzymania ciągłości pracy w systemie ZSZO;17) przeprowadzanie i zarządzanie szkoleniami z ZSZO;18) zapewnianie aktualnej dokumentacji, materiałów szkoleniowych, instrukcji, informacji dodatkowych do ZSZO;19) obsługa Urzędu Certyfikacyjnego w zakresie składania wniosków o wydanie certyfikatu, akceptowania i tworzenia certyfikatów dla użytkowników ZSZO;20) wspomaganie użytkowników ZSZO w zakresie obsługi modułów (telefoniczne, zdalne, emailowe, Forum Wiedzy ZSZO);21) przygotowywanie raportów i zestawień z ZSZO wg bieżących potrzeb użytkowników, Wydziału i Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie;22) zarządzanie użytkownikami ZSZO;23) zarządzanie infrastrukturą techniczną ZSZO;24) przygotowywanie i opracowywanie wzorów umów asysty technicznej i wsparcia dla użytkowników ZSZO;25) monitorowanie, analiza finansowa i rozliczanie realizacji usług związanych z ZSZO;26) rejestracja incydentów bezpieczeństwa usług związanych z ZSZO;27) monitorowanie prawidłowości działań prowadzonych przez samorządowe szkoły i placówki w systemie ZSZO;28) obsługa zdarzeń i błędów w działaniu Platformy Zarządzania Oświatą w Krakowie, zwanej dalej „PZO”, w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla PZO;29) wprowadzanie zmian i modyfikacji systemu w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla PZO;30) obsługa Urzędu Certyfikacyjnego w zakresie akceptowania i tworzenia certyfikatów dla użytkowników PZO;31) wspomaganie użytkowników PZO w zakresie obsługi modułów (telefoniczne, zdalne, e-mailowe);32) przygotowywanie raportów i zestawień z PZO wg bieżących potrzeb użytkowników i Wydziału;33) zarządzanie użytkownikami PZO;34) nadzór nad dokumentacją związaną z funkcjonowaniem systemu PZO;35) monitorowanie, analiza finansowa i rozliczanie realizacji usług asysty technicznej PZO;36) monitorowanie prawidłowości działań prowadzonych przez placówki w systemie PZO;37) okresowa weryfikacja poprawności danych wprowadzanych do PZO wynikająca z obowiązującego prawa powszechnego, lokalnego oraz sprawozdawczości;38) przygotowywanie i opracowywanie wzorów umów asysty technicznej i wsparcia dla użytkowników PZO;39) rejestracja incydentów bezpieczeństwa usług związanych z PZO;40) nadzór nad wymianą danych pomiędzy udostępnianymi przez Wydział systemami informatycznymi;41) opracowywanie procedur i procesów wspierających działanie szkół i placówek samorządowych GMK w ramach funkcjonowania ZSZO, PZO i SIO;42) udział w pracach komisji konkursowych na dyrektorów samorządowych przedszkoli, szkół i placówek;43) udział w ustalaniu cząstkowej oceny pracy dyrektorów samorządowych przedszkoli, szkół i placówek;44) rejestrowanie umów/porozumień w informatycznych systemach UMK – GRU, WYBUD dotyczących spraw realizowanych przez referat;45) realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji wydziałowego Koordynatora Polityki Bezpieczeństwa Informacji;46)realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji wydziałowego Koordynatora ds. Zamówień Publicznych i zamówień poniżej 130 tys. zł netto.