KONTAKT rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Organizacji i Promocji (EK-01)

Symbol: EK-01
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5210, 79-701-8708
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Mirek-Mikuła Barbara
kierownik referatu60112 616 5210
Bartlewicz Jacek
kancelista512 A12 616 5761
Batko Beata
główny specjalista50312 616 5252
Dzikiewicz-Rożniatowska Paulina
główny specjalista50312 616 5147
Grabowska-Opałek Anna
inspektor118, Plac Wszystkich Świętych 3-412 616 7854
Hrapkowicz Edyta
sekretarka51412 616 5200
Jaczewska Lucyna
inspektor50212 616 5290
Klecka Agata
starszy inspektor51412 616 5202
Kobylański Tomasz
główny specjalista50212 616 5238
Libera Maja
kancelista12 616 5225
Pawlik Angelika
główny specjalista118, Plac Wszystkich Świętych 3-412 616 7853
Trojan Elżbieta
starszy inspektor50312 616 5181
Wilkosz-Język Agnieszka
sekretarka28, Plac Wszystkich Świętych 3-412 616 1984

Zakres działania:

1) realizacja i współrealizacja inicjatyw projektowych Wydziału;2) podejmowanie działań promocyjnych dla przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział;3) kształtowanie polityki wsparcia edukacyjnego – inspirowanie inicjatyw edukacyjnych;4) dbałość o zapewnienie stałych informacji medialnych z zakresu oświaty;5) koordynowanie działań związanych z doskonaleniem nauczycieli, w tym ustalanie priorytetów doskonalenia zawodowego oraz przeprowadzanie przeglądów w zakresie wykorzystywania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;6) rozpatrywanie wniosków nauczycieli z samorządowych szkół i placówek dotyczących częściowej refundacji kosztów poniesionych w związku z doskonaleniem zawodowym;7) realizacja Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów;8) realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli oraz nauczycieli pełniących funkcje kierownicze z samorządowych jednostek oświatowych;9) organizacja uroczystości związanych z wręczeniem przez Prezydenta Miasta Krakowa nagród dla nauczycieli oraz nauczycieli pełniących funkcje kierownicze z samorządowych jednostek oświatowych;10) organizacja uroczystości powierzeń i podziękowań dla dyrektorów;11) współorganizacja miejskiej inauguracji roku szkolnego;12) przekazywanie informacji istotnych dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych;13) koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Wydziału;14) realizacja zadań związanych z objęciem przedsięwzięć edukacyjnych patronatem Prezydenta Miasta Krakowa;15) udział w pracach komisji konkursowych na dyrektorów samorządowych przedszkoli, szkół i placówek;16) udział w ustalaniu cząstkowej oceny pracy dyrektorów samorządowych przedszkoli, szkół i placówek;17) realizacja zadań związanych z organizacją szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów;18) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z uczelniami wyższymi i instytucjami w zakresie działania Wydziału;19) opracowywanie w imieniu Wydziału dokumentów o charakterze strategicznym;20) koordynowanie zadań związanych z Budżetem Obywatelskim w zakresie działania Wydziału;21) koordynowanie działań związanych z zamieszczaniem i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie działania Wydziału;22) współpraca z Pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, innymi wydziałami UMK, jednostkami organizacyjnymi GMK w zakresie inicjatyw edukacyjnych dotyczących dzieci i młodzieży;23) realizacja zadań związanych z miejskim projektem Akademia Młodego Krakowianina;24) realizacja zadań związanych z projektem Młody Kraków w zakresie działania Wydziału;25) realizacja zadań związanych z projektem Otwarty Kraków w zakresie działania Wydziału;26) koordynacja działań dotyczących programów związanych z bezpieczeństwem w zakresie działania Wydziału;27) współrealizowanie zadań związanych z corocznym przyznawaniem nagród „Ośmiu Wspaniałych”;28) współpraca związana z realizacją zadań dotyczących polityki senioralnej miasta w szczególności w zakresie dialogu międzypokoleniowego i edukacji do starości;29) uczestniczenie w pracach zespołu mającego na celu promocję szkolnictwa zawodowego;30) realizacja zadań związanych z obszarem wielokulturowości w zakresie działania Wydziału;31) koordynowanie współpracy ze związkami zawodowymi nauczycieli i pracowników szkół w tym organizacja spotkań;32) koordynacja działań związanych z Krakowską Szkołą Współpracy – Zespołami Doradczymi Rodziców Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych działającymi przy Prezydencie Miasta Krakowa;33) koordynacja działań w zakresie edukacji patriotycznej;34) obsługa kancelaryjno - biurowa Dyrektora Wydziału i Zastępców;35) koordynacja obiegu korespondencji papierowej i elektronicznej w Wydziale;36) prowadzenie ewidencji korespondencji, w tym informacji udzielanych mediom oraz związkom zawodowym;37) obsługa dziennika podawczego;38) przekazywanie do realizacji aktów kierowania oraz prowadzenie ich ewidencji;39) ewidencjonowanie wniosków i interpelacji dotyczących zadań Wydziału;40) prowadzenie i obsługa rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do Wydziału;41) prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych;42) przekazywanie według właściwości korespondencji i przesyłek niewłaściwie skierowanych;43) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych Dyrektora Wydziału, prowadzenie ich rejestru;44) obsługa kancelaryjna narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Wydziału oraz Zastępców;45) występowanie o wykonanie/ kasację pieczęci i pieczątek na potrzeby Wydziału;46) prowadzenie księgi inwentarzowej oraz gospodarowanie składnikami majątkowymi Wydziału;47) ewidencja i aktualizacja Indywidualnych Kart Użytkowników Urządzeń Komputerowych i Indywidualnych Kart Wyposażenia;48) sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki, wyposażenie, sprzęt, prasę oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Wydziału;49) prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i kontrolnych pracowników Wydziału oraz terminowości ich wykonania;50) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Wydziału, m.in. spraw związanych z delegacjami, szkoleniami;51) gromadzenie ofert nauczycieli poszukujących pracy;52) koordynowanie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania rejestrowane w Internetowym Dzienniku Zapytań;53) rejestrowanie umów/porozumień w informatycznych systemach UMK – GRU, WYBUD dotyczących spraw realizowanych przez referat.