KONTAKT rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Kontroli Szkół i Placówek Niesamorządowych (EK-07)

Symbol: EK-07
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5120, 50-801-7558
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Pabian Magdalena
kierownik referatu511 C12 616 5120
Angiel Karina
inspektor61012 616 5232
Czaja Joanna
inspektor40112 616 5222
Kapcia Karol
inspektor11012 616 5235
Lech Mateusz
starszy inspektor11012 616 5258
Malina Tomasz
główny specjalista61012 616 5254
Przebinda Maciej
główny specjalista40312 616 5276
Smoła Mateusz
główny specjalista61012 616 5028
Szostak Jolanta
główny specjalista40312 616 5242
Waśniowska-Kołodziej Magda
inspektor40112 616 5239

Zakres działania:

1) opracowywanie rocznego planu kontroli szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;2) prowadzenie kontroli prawidłowości pobrania dotacji udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków w trybie wynikającym z obowiązującej uchwały Rady Miasta Krakowa;3) prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków w trybie wynikającym z obowiązującej uchwały Rady Miasta Krakowa;4) przygotowanie projektów wystąpień pokontrolnych, będących wynikiem prowadzonych w Referacie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;5) prowadzenie spraw dotyczących określania należności z tytułu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez szkoły lub placówki publiczne lub niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, podlegających zwrotowi do budżetu Gminy Miejskiej Kraków, wynikających z prowadzonych w Referacie postępowań kontrolnych;6) prowadzenie spraw dotyczących udzielania ulg w spłacie należności z tytułu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez szkoły lub placówki publiczne lub niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, podlegających zwrotowi do budżetu Gminy Miejskiej Kraków, wynikających z prowadzonych w Referacie postępowań kontrolnych;7) prowadzenie spraw dotyczących wstrzymywania przekazywania dotacji szkołom, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub niepublicznym placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku bezskutecznego upływu terminów, o których mowa w art. 36 ust. 6 lub art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wynikających z prowadzonych w Referacie postępowań kontrolnych;8) przygotowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Krakowie, w przypadkach stwierdzenia podczas prowadzonych w Referacie postępowań kontrolnych naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych jednostkach;9) przygotowywanie projektów zawiadomień do właściwych organów o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w przypadku ujawnienia podczas prowadzonych w Referacie postępowań kontrolnych okoliczności mogących stanowić przestępstwo lub wykroczenie;10) udzielanie informacji referatom opiniującym wynajem, użyczenie pomieszczeń i powierzchni przez szkoły i placówki prowadzone przez Gminę Miejską Kraków oraz dzierżawy i użytkowania samorządowych nieruchomości oświatowych, w przypadku, gdy wynajmującym jest szkoła lub placówka publiczna lub niepubliczna, prowadzona przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, w zakresie działania Referatu .