KONTAKT rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Finansów i Projektów Oświatowych (EK-06)

Symbol: EK-06
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5195, 88-720-1606
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Paleczny Agnieszka
kierownik referatu50112 616 5195
Boksa Agnieszka
inspektor50612 616 5224
Czelińska-Rogóż Anna
podinspektor50612 616 5109
Kotarba Teresa
inspektor50612 616 5199
Kowynia Anna
główny specjalista50512 616 5207
Krasnodębska Joanna
starszy inspektor505 A12 616 5296
Kułaga Kinga
starszy inspektor50612 616 5109
Majocha Aneta
starszy inspektor50412 616 5196
Sośnicka Małgorzata
główny specjalista505A12 616 5206
Wawrzyniec Marzena
podinspektor50412 616 5093

Zakres działania:

1) monitorowanie w zakresie swoich kompetencji działania Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz samorządowych szkół i placówek;
2) przygotowywanie arkuszy planistycznych, analiz i opracowań materiałów zbiorczych niezbędnych do sporządzenia wstępnych projektów planu budżetu Wydziału, Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz szkół i placówek;
3) analiza i opiniowanie projektów planów finansowych:
a) samorządowych szkół i placówek prowadzących samodzielnie obsługę finansowo-księgową,
b) samorządowych szkół i placówek, obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,
c) Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.
4) opracowywanie zbiorczego projektu budżetu oświaty;
5) obsługa i prowadzenie w układzie zadaniowym wydatków na zadania własne Wydziału, Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz samorządowych szkół i placówek;
6) ewidencja i analiza finansowa prawidłowości wykorzystania środków budżetowych rozdysponowanych w budżecie oświaty na poszczególne szkoły, placówki i zadania budżetowe Wydziału;
7) opracowywanie wniosków Wydziału o dokonanych zmianach w budżecie;
8) akceptacja i nadzór nad realizacją wniosków (powiadomień) Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, szkół i placówek o dokonanych zmianach w budżecie;
9) koordynowanie i rozliczanie zadania związanego z udzielaniem dotacji celowej z zakresu administracji rządowej dotyczącej składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów oraz obsługa systemu ,,Centralnej Aplikacji Statystycznej'' Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
10) monitorowanie prawidłowego wykorzystania dotacji celowych będących w dyspozycji Wydziału, Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, szkół i placówek, w tym:
a) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
b) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem dotacji celowej na wychowanie przedszkolne.
11) współpraca z Wydziałem Budżetu Miasta i Wydziałem Finansowym w zakresie uzgodnień dysponowania środkami budżetowymi;
12) współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz Małopolskim Kuratorium Oświaty w wymaganym zakresie w sprawach dotyczących wydatków finansowych związanych z zadaniami oświaty realizowanymi przez Gminę Miejską Kraków;
13) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadania polegającego na organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych i letnich w samorządowych jednostkach oświatowych;
14) załatwianie spraw z wniosku prowadzącego sprawę radcy prawnego UMK o wniesienie opłaty za toczące się przed sądami postępowania z zakresu działania Wydziału, zgodnie z określoną w tym przedmiocie procedurą;
15) opracowywanie i monitorowanie realizacji zadań budżetu zadaniowego Wydziału;
16) rejestrowanie umów/ faktur/ delegacji krajowych w informatycznych systemach UMK (GRU, WYBUD);
17) wprowadzanie do aplikacji STRADOM projektów oraz planów finansowych w zakresie wydatków bieżących na kolejny rok budżetowy samorządowych szkół i placówek;
18) monitoring zadań budżetowych wydatków bieżących samorządowych szkół i placówek oraz zgłaszanie nowych zadań budżetowych wydatków bieżących do systemu STRADOM/PLZ;
19) comiesięczna obsługa aplikacji komputerowej ,,PF PRO - Płynność Finansowa'' wspomagająca prognozowanie płynności finansowej Miasta Krakowa;
20) bieżące sporządzanie harmonogramów wydatków Wydziału;
21) przygotowywanie informacji nt. wykonania wydatków bieżących na 1 dziecko/ucznia/poradę/uczestnika zajęć;
22) przygotowywanie informacji o podstawowej kwocie dotacji na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych;
23) opracowanie z informatycznego systemu Urzędu ,,PLAN'' raportu w celu przygotowania informacji o planowanych stawkach dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek;
24) nadzór w zakresie:
a) prawidłowości dysponowania przyznanymi samorządowym szkołom i placówkom środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez nie środkami pochodzącymi z innych źródeł,
b) sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej w zakresie działania referatu.
25) nadzór nad realizacją zadań finansowych związanych z likwidacją lub reorganizacją samorządowych szkół i placówek;
26) nadzór nad realizacją spraw finansowych (w ramach wydatków bieżących) związanych z realizacją w samorządowych szkołach i placówkach projektów finansowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego;
27) nadzór nad realizacją spraw finansowych (w ramach wydatków bieżących) związanych z realizacją w samorządowych szkołach i placówkach projektów finansowanych ze środków dzielnic;
28) nadzór nad realizacją wydatków samorządowych szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
29) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz innych trybów zlecania zadań publicznych, a także przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
30) wszczynanie i zawieszanie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela wobec zobowiązanych, których należności przejął UMK po zlikwidowanych jednostkach oświatowych;
31) wystawianie tytułów wykonawczych, ich aktualizacja oraz podejmowanie innych wymaganych prawem czynności;
32) ustalenie przesłanek o nieskuteczności postępowania egzekucyjnego i udzielania ulg, odroczeń, umorzeń ww. należności oraz podejmowanie innych wymaganych prawem czynności;
33) realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc dla zaproszonych repatriantów;
34) realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej udzielania pomocy dla uczniów i studentów pochodzenia polskiego urodzonych i zamieszkałych na stałe w krajach byłego ZSRR;
35) obsługa ubezpieczenia mienia oświatowego w ramach generalnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a ubezpieczycielem;
36) koordynowanie działań związanych z zawieraniem umów przez jednostki podległe Wydziałowi w ramach grupy zakupowej;
37) realizacja zadań wynikających ze współpracy z Zespołem Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa;
38) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej korzystania ze środowiska;
39) koordynowanie procesów wnioskowania o środki zewnętrzne na realizację projektów edukacyjnych przez samorządowe szkoły i placówki, w sformalizowanej formule konkursowej wymagającej opracowania przez GMK dokumentacji aplikacyjnej;
40) przygotowywanie informacji dla szkół i placówek na temat aktualnych możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
41) inicjowanie działań projektowych w samorządowych szkołach i placówkach;
42) opracowanie i ewaluacja zasad dotyczących składania wniosków i realizacji edukacyjnych projektów nie inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
43) przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych przez Gminę w zakresie projektów edukacyjnych;
44) współpraca ze szkołami i placówkami przy przygotowywaniu wniosków dotyczących współfinansowania projektów edukacyjnych ze środków zewnętrznych;
45) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawierania umów przez Gminę Miejską Kraków na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
46) przygotowywanie pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek w zakresie wnioskowania lub realizacji projektów edukacyjnych;
47) koordynacja i monitorowanie realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, wdrażanych przez szkoły, placówki i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie;
48) organizowanie spotkań i narad koordynacyjnych w zakresie realizowanych projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
49) podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizowanych przez Wydział, samorządowe szkoły i placówki;
50) monitorowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zrealizowanych przez Gminę w zakresie edukacji;
51) współpraca z krajowymi i zagranicznymi agendami Unii Europejskiej oraz instytucjami polskimi w zakresie uwarunkowań prawnych i możliwości pozabudżetowego dofinansowywania edukacji;
52) udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania zewnętrznych środków finansowych z programów i funduszy krajowych i zagranicznych;
53) przygotowywanie zestawień, sprawozdań i analiz wewnętrznych z zakresu wnioskowania i realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.