KONTAKT rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wydział Edukacji

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych (EK-05)

Symbol: EK-05
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5240, 51-932-3667
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Lurka Sylwia
kierownik referatu61212 616 5240
Karczewska Izabella
podinspektor61312 616 5226
Libiszewska Beata
starszy inspektor611 B12 616 5231
Mituś Marcin
inspektor61312 616 5088
Nawrot Witold
starszy inspektor611 A12 616 5197
Pietraszek-Krupa Marta
starszy inspektor61212 616 5198
Sobczak Magdalena
inspektor611 B12 616 5228

Zakres działania:

1) prowadzenie rejestru szkół i placówek publicznych;2) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;3) udzielanie i przekazywanie informacji związanych z rejestracją, ewidencją, dotowaniem oraz kontrolowaniem publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;4) weryfikowanie wniosków o udzielenie zezwolenia lub zmianę w udzielonym zezwoleniu na założenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków publicznej szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;5) występowanie z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania zezwolenia na założenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków publicznej szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;6) udzielanie zezwolenia na założenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków publicznej szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;7) dokonywanie zmian w udzielonym zezwoleniu na założenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków publicznej szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;8) cofanie udzielonego zezwolenia na założenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków publicznej szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;9) wyrażanie zgody na przedłużenie terminu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków publicznej szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;10) weryfikowanie wniosków o wpis lub zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Miejska Kraków niepublicznej szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego;11) dokonywanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Miejska Kraków niepublicznej szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego;12) dokonywanie zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Miejska Kraków niepublicznej szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego;13) wykreślanie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Miejska Kraków niepublicznej szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego;14) przekazywanie do Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz urzędów skarbowych kopii decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia, zmiany w udzielonym zezwoleniu, cofnięcia udzielonego zezwolenia na założenie publicznych szkół, placówek lub innych form wychowania przedszkolnego, zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz decyzji w sprawie wykreślenia wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych;15) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru szkół i placówek publicznych oraz ewidencji szkół i placówek niepublicznych;16) prowadzenie kontroli w publicznych i niepublicznych szkołach, placówkach i innych formach wychowania przedszkolnego w zakresie rejestru szkół i placówek publicznych oraz ewidencji szkół i placówek niepublicznych;17) weryfikacja danych wynikających ze sprawozdawczości GUS oraz Systemu Informacji Oświatowej rejestrowanych i ewidencjonowanych szkół, placówek i innych form wychowania przedszkolnego;18) weryfikowanie comiesięcznych informacji o faktycznej liczbie uczniów, złożonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inna niż Gmina Miejska Kraków, prowadzące na terenie Gminy Miejskiej Kraków szkoły/placówki publiczne lub niepubliczne;19) przygotowywanie comiesięcznych wniosków o przekazanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;20) przygotowanie rozliczenia dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;21) prowadzenie rejestru środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań związanych z dotowanymi szkołami i placówkami;22) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian budżetowych w zakresie dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych;23) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez szkoły niesamorządowe;24) administrowanie aplikacją elektroniczną do obsługi dotowanych szkół i placówek;25) prowadzenie spraw dotyczących określenia należności z tytułu dotacji niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez szkoły i placówki niesamorządowe, przypadających do zwrotu do budżetu Gminy Miejskiej Kraków, w zakresie działania Referatu;26) współpraca z Wydziałem Finansowym i Wydziałem Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w zakresie egzekucji należności z tytułu dotacji niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez szkoły i placówki niesamorządowe, przypadających do zwrotu do budżetu Gminy Miejskiej Kraków, w zakresie działania Referatu;27) prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie należności z tytułu dotacji niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez szkoły i placówki publiczne oraz niepubliczne, prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, przypadających do zwrotu do budżetu Gminy Miejskiej Kraków; w zakresie działania Referatu;28) opracowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Krakowie, w przypadkach stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w szkołach i placówkach niesamorządowych, w zakresie działania Referatu;29) opracowywanie projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szkoły i placówki dotowane, w zakresie spraw prowadzonych przez Referat;30) rejestrowanie umów/ faktur w informatycznych systemach UMK (GRU, WYBUD) dotyczących spraw realizowanych przez Referat;31) weryfikacja danych dotyczących dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niesamorządowych, niezbędnych do dokonywania rozliczeń z innymi gminami z tytułu udzielonych dotacji;32) prowadzenie rozliczeń z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, uczęszczające do przedszkoli nie samorządowych;33) wprowadzanie do aplikacji STRADOM projektów oraz planów finansowych w zakresie wydatków bieżących na kolejny rok budżetowy niesamorządowych szkół i placówek oraz zmian w bieżącym planie wydatków;34) współpraca z Wydziałem Budżetu Miasta i Wydziałem Finansowym w zakresie uzgodnień dysponowania środkami budżetowymi;35)sporządzanie zestawień, analiz i ocen dla potrzeb Wydziału Edukacji i innych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa związanych z dotowanymi placówkami;36) udzielanie informacji referatom opiniującym wynajem, użyczenie pomieszczeń i powierzchni przez szkoły i placówki prowadzone przez Gminę Miejską Kraków oraz dzierżawy i użytkowania samorządowych nieruchomości oświatowych, w przypadku, gdy wynajmującym jest szkoła lub placówka publiczna lub niepubliczna, prowadzona przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, w zakresie działania Referatu.