KONTAKT rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek (EK-03)

Symbol: EK-03
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5249, 66-063-7029
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Dudek Magdalena
kierownik referatu60812 616 5249
Budzan Krzysztof
główny specjalista61412 616 5250
Bąk Dominika
podinspektor60912 616 5227
Dembińska-Sajdak Klaudia
główny specjalista60912 616 5193
Jeznach Ewelina
inspektor61512 616 5203
Kasperowska Paulina
inspektor60912 616 5241
Kościelna Anna
główny specjalista60812 616 5234
Marcela Joanna
podinspektor60912 616 5193
Nawalany Dominika
starszy inspektor61512 616 5185
Siwecki Piotr
starszy inspektor61412 616 5299
Zemanek Tomasz
główny specjalista61412 616 5246

Zakres działania:

1) monitorowanie działań samorządowych przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych wszystkich typów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, szkół muzycznych, poradni psychologiczno -pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Zespołu Placówek Resocjalizacyjno Socjoterapeutycznych, młodzieżowych domów kultury, burs szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnego schroniska młodzieżowego oraz prowadzenie obsługi Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych nad tymi jednostkami w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, w szczególności dotyczących:
a) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy nadzorowanych szkół i placówek,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów, słuchaczy i pracowników,
c) formułowania, w wyniku przeprowadzonych kontroli, zaleceń pokontrolnych,
d) koordynacji kontroli spełniania obowiązku szkolnego,
e) koordynacji prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki,
f) koordynacji egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku nie spełniania obowiązku szkolnego.
2) monitorowanie i korekta sieci samorządowych szkół i placówek;
3) analiza sieci szkół i placówek w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania;
4) koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją standardów funkcjonowania samorządowych szkół i placówek w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego;
5) zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i placówek oraz aneksów do arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i placówek;
6) przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji oraz przekształcania samorządowych szkół i placówek oraz nadawania im imion;
7) nadzór nad realizacją zadań administracyjno-kadrowych związanych z likwidacją oraz przekształcaniem szkół i placówek;
8) koordynowanie elektronicznej formy rekrutacji do samorządowych szkół i placówek;
9) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:
a) przekształcania, zakładania, likwidacji samorządowych szkół i placówek,
b) oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
c) skarg na pracę dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
d) powierzania stanowisk dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
e) odwołania ze stanowiska dyrektora samorządowych szkół i placówek,
f) innych zadań wynikających z bieżącej działalności.
10) organizowanie i koordynacja działań związanych z zapewnieniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;
11) realizacja zadań związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzenia romskiego do szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków;
12) zawieranie porozumień z innymi powiatami i gminami, dotyczących wydawania przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania;
13) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
14) uzgadnianie z dyrektorami szkół zakresu, miejsca i czasu prowadzenia indywidualnego nauczania, prowadzenie ewidencji i sporządzanie zbiorczej informacji na temat indywidualnego nauczania oraz prowadzenie ewidencji wydanych przez dyrektorów szkół decyzji w sprawie rewalidacji indywidualnej;
15) wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
16) wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dla nieletnich posiadających postanowienie sądowe;
17) realizacja zadań związanych z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
18) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych;
19) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie m.in. realizacji Powiatowego Gminnego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w sprawach dot. szkół specjalnych oraz innych bieżących spraw uczniów niepełnosprawnych;
20) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa ustalających zawody, w których kształcą samorządowe szkoły branżowe I stopnia oraz technika;
21) współpraca z Grodzkim Urzędem Pracy;
22) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących opłat za naukę w samorządowych szkołach i placówkach, pobieranych od cudzoziemców;
23) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach;
24) udział w komisjach kwalifikacyjnych dla dyrektorów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;
25) ustalanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i placówek;
26) udział w pracach zespołów rozpatrujących wnioski dyrektorów samorządowych szkół i placówek o ponowne ustalenie oceny pracy;
27) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli samorządowych szkół i placówek;
28) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i placówek;
29) wydawanie opinii i przygotowywanie wniosków w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w samorządowych szkołach i placówkach oraz odwoływania z tych stanowisk;
30) przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek;
31) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek;
32) ustalanie propozycji wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek;
33) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi dyrektorów samorządowych szkół i placówek;
34) określanie warunków i trybu obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oraz zasad zwolnienia od realizacji tych zajęć;
35) określanie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach;
36) przygotowywanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole, na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą, do innej szkoły lub placówki;
37) przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole lub placówce, do odpowiednio innej szkoły lub placówki bez zgody nauczyciela;
38) wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach/placówkach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych;
39) wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi samorządowej szkoły/ placówki;
40) wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia nauczyciela samorządowej szkoły/ placówki w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie;
41) występowanie do Archiwum zakładowego UMK w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego z wnioskiem o udostępnienie akt archiwalnych i na tej podstawie wydanie lub udzielenie odmowy wydania zaświadczeń zainteresowanym o stażu pracy celem przedłożenia ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
42) bieżąca weryfikacja danych Systemu Informacji Oświatowej w samorządowych szkołach i placówkach;
43) realizacja działań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
44) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wyposażenia pracowni przedmiotowych w nadzorowanych szkołach i placówkach;
45) koordynator ds. pomocy de minimis;
46) opiniowanie wynajmu, użyczania pomieszczeń i powierzchni przez szkoły i placówki oraz dzierżawy i użytkowania nieruchomości oświatowych.