KONTAKT rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek (EK-03)

Symbol: EK-03
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5249, 66-063-7029
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Dudek Magdalena
kierownik referatu60812 616 5249
Gąsiorowski Jerzy
główny specjalista51612 616 9417
Budzan Krzysztof
główny specjalista61412 616 5250
Bąk Dominika
inspektor60912 616 5227
Jeznach Ewelina
inspektor61512 616 5203
Kasperowska Paulina
inspektor60912 616 5241
Kościelna Anna
główny specjalista60812 616 5234
Nawalany Dominika
starszy inspektor61512 616 5185
Siwecki Piotr
starszy inspektor61412 616 5299
Zemanek Tomasz
główny specjalista61412 616 5246

Zakres działania:

1) nadzór nad działalnością samorządowych przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych wszystkich typów, szkół wchodzących w skład zespołów szkół zawodowych, centrów kształcenia zawodowego, szkół muzycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych, młodzieżowych domów kultury, burs szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnego schroniska młodzieżowego oraz prowadzenie obsługi Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych nad tymi jednostkami w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, w szczególności dotyczących:a) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy nadzorowanych szkół i placówek,b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów, słuchaczy i pracowników,c) formułowania, w wyniku przeprowadzonych kontroli, zaleceń pokontrolnych,d) koordynacji kontroli spełniania obowiązku szkolnego,e) koordynacji prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki,f) koordynacji egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku nie spełniania obowiązku szkolnego;2) sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowo – wychowawczych w obszarze sportu i monitorowanie ich działań w zakresie spraw finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów;3) monitorowanie i korekta sieci samorządowych szkół i placówek;4) analiza sieci szkół i placówek w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania;5) koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją standardów funkcjonowania samorządowych szkół i placówek w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego;6) zatwierdzanie arkuszy organizacji samorządowych szkół i placówek oraz aneksów do arkuszy organizacji samorządowych szkół i placówek;7) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji oraz przekształcania samorządowych szkół i placówek oraz nadawania im imion;8) nadzór nad realizacją zadań administracyjno-kadrowych związanych z likwidacją oraz przekształcaniem szkół i placówek;9) koordynowanie elektronicznej formy rekrutacji do samorządowych szkół ponadpodstawowych;10) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:a) przekształcania, zakładania, likwidacji samorządowych szkół i placówek,b) oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i placówek,c) interwencji dotyczących realizacji zadań przez dyrektorów samorządowych szkół i placówek,d) powierzania stanowisk dyrektorów samorządowych szkół i placówek,e) odwołania ze stanowisk dyrektorów samorządowych szkół i placówek,f) innych zadań wynikających z bieżącej działalności;11) organizowanie i koordynacja działań związanych z zapewnieniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;12) realizacja zadań związanych z obszarem wielokulturowości w zakresie działania Wydziału;13) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;14) uzgadnianie z dyrektorami szkół liczby godzin realizowanych w ramach indywidualnego nauczania, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnej ścieżki kształcenia oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie zbiorczej informacji w tym zakresie;15) prowadzenie ewidencji realizowanych w szkołach zajęć rewalidacyjnych;16) organizacja dodatkowej nauki języka polskiego dla uczniów szkół samorządowych niebędących obywatelami polskimi i obywateli polskich, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz organizacja dla takich uczniów dodatkowych zajęć wyrównawczych;17) wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków socjoterapii;18) wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dla nieletnich posiadających postanowienie sądowe;19) realizacja zadań związanych z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;20) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych;21) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie m.in. realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w sprawach dot. szkół specjalnych oraz innych bieżących spraw uczniów niepełnosprawnych;22) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa ustalających zawody, w których kształcą samorządowe szkoły i centra kształcenia zawodowego;23) współpraca z Grodzkim Urzędem Pracy;24) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących opłat za naukę w samorządowych szkołach i placówkach, pobieranych od cudzoziemców;25) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach;26) udział w komisjach kwalifikacyjnych dla dyrektorów i nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz kontraktowego;27) ustalanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i placówek;28) udział w pracach zespołów rozpatrujących wnioski dyrektorów samorządowych szkół i placówek o ponowne ustalenie oceny pracy;29) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli samorządowych szkół i placówek;30) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i placówek;31) przygotowywanie opinii i wniosków w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w samorządowych szkołach i placówkach oraz odwoływania z tych stanowisk;32) przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek;33) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek, ustalanie propozycji wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek;34) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi dyrektorów samorządowych szkół i placówek;35) określanie przypadków, w jakich nauczycielom zatrudnionym w samorządowych szkołach i placówkach w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz rozmiaru obniżek;36) określanie zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;37) udzielanie zgody na przydzielenie godzin ponadwymiarowych w więcej niż jednym oddziale nauczycielom zatrudnionym w szkołach samorządowych zajmującym stanowiska kierownicze, a także nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;38) przygotowywanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole;39) przygotowywanie decyzji w sprawie nałożenia na nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach/placówkach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych;40) przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia bazy danych Systemu Informacji Oświatowej przez dyrektorów szkół i placówek;41) realizacja działań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;42) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w nadzorowanych szkołach i placówkach;43) koordynowanie pomocy de minimis;44) opiniowanie wynajmu, użyczania pomieszczeń i powierzchni przez szkoły i placówki oraz dzierżawy i użytkowania nieruchomości oświatowych;45) udzielanie zgody na prowadzenie przez szkoły i placówki samorządowe dzienników wyłącznie w formie elektronicznej;46) organizowanie zajęć z religii i etyki w grupach międzyszkolnych i międzyoddziałowych;47) przygotowywanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy;48) wyrażanie zgody na ustalenie przez dyrektorów stawki opłaty za posiłki w samorządowych przedszkolach;49) ustalanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, warunków korzystania z internatu, w tym wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, a także terminu i sposobu ich wnoszenia;50) rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołów powypadkowych dzieci i uczniów w samorządowych szkołach i przedszkolach;51) koordynacja działań związanych z przygotowaniem Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych;52) koordynacja działań związanych z przygotowaniem Raportu – Oświata krakowska;53) rozpatrywanie wniosków w ramach Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”;54)rejestrowanie umów/porozumień w informatycznych systemach UMK – GRU, WYBUD dotyczących spraw realizowanych przez referat.