KONTAKT rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Szkół Ogólnokształcących (EK-02)

Symbol: EK-02
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5255, 66-063-7047
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Nizioł Kinga
kierownik referatu60312 616 5255
Broś Joanna
inspektor60312 616 5223
Choińska Małgorzata
starszy inspektor60412 616 5244
Cinal Katarzyna
podinspektor605C12 616 5192
Jezuita Mariola
starszy inspektor60412 616 5245
Kukułka Anna
podinspektor605A12 616 5189
Majewska Anna
starszy inspektor512A12 616 5761
Pala Łukasz
inspektor605 C12 616 5230
Papierz Jakub
podinspektor510, Aleja Powstania Warszawskiego 1012 616 9409
Salwińska-Skiba Anna
główny specjalista605 C12 616 5186
Skorut Paweł
podinspektor512A12 616 5070
Sokół Monika
podinspektor605 A12 616 5247
Stanik Damian
główny specjalista605A12 616 5251
Zabrzeska Katarzyna
inspektor60312 616 5221

Zakres działania:

1) nadzór nad działalnością samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz prowadzenie obsługi Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych nad tymi jednostkami w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, w szczególności dotyczących:a) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy nadzorowanych szkół i przedszkoli,b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników,c) formułowania, w wyniku przeprowadzonych kontroli, zaleceń pokontrolnych;2) monitorowanie i korekta sieci samorządowych szkół i przedszkoli;3) analiza sieci szkół i przedszkoli w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania;4) koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją standardów funkcjonowania samorządowych szkół i przedszkoli w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego;5) zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i przedszkoli oraz aneksów do arkuszy organizacji samorządowych szkół i przedszkoli;6) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji oraz przekształcania samorządowych szkół i przedszkoli oraz nadawania im imion;7) nadzór nad realizacją zadań administracyjno-kadrowych związanych z likwidacją oraz przekształcaniem szkół i przedszkoli;8) koordynowanie elektronicznej formy rekrutacji do samorządowych szkół i przedszkoli;9) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:a) przekształcania, zakładania, likwidacji samorządowych szkół i przedszkoli,b) oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli,c) interwencji dotyczących realizacji zadań przez dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli,d) powierzania stanowisk dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli,e) odwołania ze stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli,f) innych zadań wynikających z bieżącej działalności;10) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;11) uzgadnianie z dyrektorami szkół i przedszkoli liczby godzin realizowanych w ramach indywidualnego nauczania, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnej ścieżki kształcenia oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie zbiorczej informacji w tym zakresie;12) prowadzenie ewidencji realizowanych w szkołach i przedszkolach zajęć rewalidacyjnych;13) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych;14) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie m.in. realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w sprawach dot. szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz innych bieżących spraw uczniów niepełnosprawnych;15) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i przedszkolach;16) udział w komisjach kwalifikacyjnych dla dyrektorów i nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz kontraktowego;17) ustalanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;18) udział w pracach zespołów rozpatrujących wnioski dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli o ponowne ustalenie oceny pracy;19) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli samorządowych szkół i przedszkoli;20) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;21) przygotowywanie opinii i wniosków w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w samorządowych szkołach i przedszkolach oraz odwoływania z tych stanowisk;22) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa dla dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;23) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;24) ustalanie propozycji wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów nadzorowanych szkół i przedszkoli;25) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;26) przygotowywanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole lub przedszkolu;27) przygotowywanie decyzji w sprawie nałożenia na nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach lub przedszkolach obowiązku podjęcia pracy odpowiednio w innych szkołach lub przedszkolach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych;28) określenie przypadków, w jakich nauczycielom zatrudnionym w samorządowych szkołach i przedszkolach w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz rozmiaru obniżek;29) określenie zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i przedszkolach, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;30) udzielanie zgody na przydzielenie godzin ponadwymiarowych w więcej niż jednym oddziale nauczycielom zatrudnionym w samorządowych szkołach i przedszkolach zajmujących stanowiska kierownicze, a także nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie, korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;31) przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia bazy danych Systemu Informacji Oświatowej przez dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;32) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wyposażenia pracowni przedmiotowych w nadzorowanych szkołach;33) opiniowanie wynajmu, użyczania pomieszczeń i powierzchni przez przedszkola i szkoły oraz dzierżawy i użytkowania nieruchomości oświatowych;34) przygotowywanie zaświadczeń dla inwestorów w związku z ustawą a dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;35) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie infrastruktury oświatowej;36) organizowanie zajęć z religii i etyki w grupach międzyoddziałowych i międzyszkolnych;37) przygotowywanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy;38) wyrażenie zgody na ustalenie przez dyrektora stawki opłaty za posiłki w samorządowych szkołach i przedszkolach;39) rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołów powypadkowych dzieci i uczniów w samorządowych szkołach i przedszkolach;40) organizacja dodatkowej nauki języka polskiego dla uczniów samorządowych szkół niebędących obywatelami polskimi i obywateli polskich, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz organizacja dla takich uczniów dodatkowych zajęć wyrównawczych;41) udzielanie zgody na prowadzenie przez samorządowe szkoły dzienników wyłącznie w formie elektronicznej;42) realizacja zadań związanych z obszarem wielokulturowości w zakresie działania Wydziału;43) współpraca z koordynatorem ds. pomocy de minimis;44)rejestrowanie umów/porozumień w informatycznych systemach UMK – GRU, WYBUD dotyczących spraw realizowanych przez referat.