Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek

Dowóz i zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek.

1. Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,art. 32 ust. 6, art. 32 ust.7, art. 39 ust. 4, art. 39a
  • uchwała nr XII/200/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.


2. Komu przysługuje:

• niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiązkiem szkolnym przysługuje bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

• uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym do najbliższej szkoły podstawowej,

• uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia,

• dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia,

• dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia.

Ponadto, z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XII/200/19 z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Miejską Kraków a rodzicami. Przepisy Uchwały są realizowane od 1 września 2019 r.

 

3. Niezbędne dokumenty:

  • wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka o przyznanie bezpłatnego dowozu do szkoły/przedszkola lub o przyznanie zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola
  • kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 

4. Załatwienie sprawy:

Rodzice/opiekunowie/opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym składają wniosek do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa o przyznanie bezpłatnego dowozu albo zwrot kosztów przejazdu do szkoły/przedszkola. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dowóz jest realizowany przez zewnętrzną firmę transportową.

 

5. Zwrot kosztów:

Na podstawie art. 39a ustawy Prawo oświatowe zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka do szkoły.

Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Kasperowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2022-03-30
Data aktualizacji: 2023-07-27
Powrót