Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek.


1. Podstawa prawna:
Art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).


2. Komu przysługuje:

  • uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym – do najbliższej szkoły podstawowej,
  • uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia,
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia.

Ponadto na podstawie art. 32 ust. 6 ww. ustawy niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym przysługuje bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

3. Niezbędne dokumenty:

  • wniosek o przyznanie bezpłatnego transportu do szkoły/placówki,
  • kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4. Załatwienie sprawy:

  • rodzic/opiekun/opiekun prawny składa wniosek (wszystkie niezbędne dokumenty) do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa,
  • rozpatrzenie wniosku (na podstawie art. 32 ust. 6 lub art. 39 ust 4 ustawy Prawo oświatowe),
  • powiadomienie osoby składającej wniosek o jego pozytywnym/negatywnym rozpatrzeniu lub o obowiązku uzupełnienia dokumentów,
  • przekazanie do podmiotu wykonującego transport uczniów informacji z danymi ucznia, któremu został przyznany bezpłatny transport do szkoły/placówki.

5. Zwrot kosztów:


Jeżeli rodzic/opiekun/opiekun prawny zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu dowożenie i opiekę do szkoły/placówki, na podstawie z art. 32 ust. 6 lub art. 39 ust 4 ustawy Prawo oświatowe zamiast bezpłatnego transportu może otrzymać zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka do szkoły.

Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Kasperowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2022-03-30
Data aktualizacji: 2022-08-29
Powrót