Rekrutacja DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (DLA MŁODZIEŻY), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA

2018-04-16

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  SAMORZĄDOWYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (DLA MŁODZIEŻY), TECHNIKÓW
i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo,

do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), w brzmieniu sprzed 26 stycznia 2017 r., w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

Szczegółowe terminy rekrutacji określa zarządzenie Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas
I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-2-18-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-do/

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników i szkół branżowych I stopnia poszczególne czynności dokonywane są w następujących terminach:

 • 23 kwietnia – 11 czerwca 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym),
 • 23 kwietnia – 18 maja 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów i szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów i szkół dwujęzycznych,
 • 22 – 25 maja 2018 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (w rekrutacji do oddziałów i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego)
  i sprawdzianów kompetencji językowych(w rekrutacji do oddziałów i szkół dwujęzycznych),
 • 5 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów, którzy zaliczyli pozytywnie ww. sprawdziany i próby,
 • 22-26 czerwca 2018 r. – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkół o świadectwa ukończenia gimnazjów i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • 29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół,
 • 29 czerwca – 3 lipca 2018 r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • do 9 lipca 2018 r. – potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów woli podjęcia przez kandydata nauki w szkole, do której został zakwalifikowany (złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, w technikach i branżowych szkołach I stopnia także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu),
 •   10 lipca 2018 r. godz. 12.00  –  PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKÓŁ.

O zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do danego oddziału/grupy rekrutacyjnej wskazanej we wniosku rekrutacyjnym decyduje liczba punktów jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, a nie kolejność wskazania określonego oddziału/grupy rekrutacyjnej na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym.

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy gdy dany oddział/grupę rekrutacyjną pierwszy kandydat wskazał jako drugą lub kolejną, a drugi kandydat ten sam oddział/grupę rekrutacyjną wybrał jako pierwszą na liście wyborów.

W przypadku gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału/grupy rekrutacyjnej mają taka samą liczbę punktów uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo, tj. problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, wychowywanie kandydata w rodzinie niepełnej i objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego Omikron, dostęp do którego będzie możliwy od 23 kwietnia br. od godz. 8.00 pod adresem internetowym: https://krakow.e-omikron.pl

Kandydaci będący absolwentami szkół objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.

Kandydaci ze szkół nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

WE WNIOSKU SKŁADANYM W INFORMATYCZNYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM KANDYDAT MOŻE WSKAZAĆ DOWOLNĄ LICZBĘ SZKÓŁ, O PRZEJĘCIE DO KTÓRYCH SIĘ UBIEGA, SPOŚRÓD WSZYSTKICH SZKÓŁ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROWADZĄCYCH POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE.

Na stronach systemu rekrutacyjnego: https://krakow.e-omikron.pl można zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Możliwe jest też odręczne wypełnienie Wniosku o przyjęcie, który po podpisaniu należy  dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru. Formularz wniosku można pobrać ze strony systemu rekrutacyjnego lub uzyskać w sekretariatach szkół objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym, w tym szkołach pierwszego wyboru.

Komisja rekrutacyjna w szkole pierwszego wyboru weryfikuje złożony wniosek oraz dołączone do niego dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów dodatkowych, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdzane są dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

Zachęcamy kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego Omikron (https://krakow.e-omikron.pl). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji
o wynikach rekrutacji.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym  mogą uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów poszczególnych szkół, w których pozostaną wolne miejsca.

Powyższe informacje nie dotyczą kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych, którzy przyjmowani są na odrębnych zasadach zgodnie z procedurą EK-16.

 

Załączniki:

Etapy działań rodziców/kandydatów w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - kliknij tutaj

Kryteria naboru do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i terapeutycznych klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019 - kliknij tutaj

Kryteria rekrutacyjne do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej na rok szkolny 2018/2019 - kliknij tutaj

Kryteria rekrutacyjne do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej na rok szkolny 2018/2019 - kliknij tutaj

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny