Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

2017-04-11

Szanowni Państwo,

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów klasy I liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia zostało zakończone i z dniem 10 lipca rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca.

Informacja o wolnych miejscach w szkołach prowadzących rekrutację uzupełniającą jest dostępna pod adresem:

https://krakow.e-omikron.pl/

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia

Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3,art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), w brzmieniu sprzed 14 grudnia 2016 r., w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

Szczegółowe terminy rekrutacji do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół podstawowych dla dorosłych oraz do szkół policealnych określa zarządzenie Nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

 

Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie:

http://old.kuratorium.krakow.pl/index?ac=112&id=21

Zgodnie z ww. zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klas I liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników, szkół branżowych I stopnia najważniejsze terminy to:

24 kwietnia – 12 czerwca 2017 r.  do godz. 15.00   –  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły  (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym)

do 25 maja 2017 r. do godz. 15.00– składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów i szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów i szkół dwujęzycznych

29 – 31 maja 2017 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (w rekrutacji do oddziałów i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego) i sprawdzianów kompetencji językowych (w rekrutacji do oddziałów i szkół dwujęzycznych)

6 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 –  ogłoszenie list kandydatów, którzy zaliczyli pozytywnie ww. sprawdziany i próby

23-27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkół o świadectwa  ukończenia gimnazjów i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

30 czerwca godz. 12.00 – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SZKÓŁ

30 czerwca – 3 lipca 2017 r.  do godz. 15.00 – wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom    zakwalifikowanym do przyjęcia przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

do 5 lipca 2017 r. do godz. 15.00 –  potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów woli podjęcia przez kandydata nauki w szkole, do której został zakwalifikowany (złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, w technikach  i branżowych szkołach I stopnia także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu)

7 lipca 2017 r.  godz. 12.00 – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKÓŁ

Postępowanie rekrutacyjne do klas I liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostęp do którego będzie możliwy od 24 kwietnia br. od godz. 8.00 pod adresem internetowym: https://krakow.e-omikron.pl

WE WNIOSKU SKŁADANYM W INFORMATYCZNYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM KANDYDAT MOŻE WSKAZAĆ DOWOLNĄ LICZBĘ SZKÓŁ, O PRZEJĘCIE DO KTÓRYCH SIĘ UBIEGA, SPOŚRÓD WSZYSTKICH SZKÓŁ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROWADZĄCYCH POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Kandydaci będący absolwentami gimnazjów objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.

Kandydaci z gimnazjów nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym będą logować się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARIOLA JEZUITA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny