Rekrutacja DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (DLA MŁODZIEŻY), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA

2019-01-23

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutację uczniów do klasy I szkół ponadpodstawowych oraz oddziałów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 regulują przepisy ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),  ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), ustawy z 22 listopada 2018 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do klasy I:

1)      dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących – dla absolwentów gimnazjów,

2)      czteroletnich liceów ogólnokształcących – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

3)      dotychczasowych czteroletnich techników - dla absolwentów gimnazjów,

4)      pięcioletnich techników - dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

5)      branżowych szkół I stopnia - dla absolwentów gimnazjów i dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej,

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzone będzie odrębnie dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów i dla kandydatów będących absolwentami ośmioletnich szkół podstawowych.

Dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), w brzmieniu sprzed 26 stycznia 2017 r., w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych (art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf), oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

 

UWAGA!

Na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

 

Dla kandydatów będących absolwentami ośmioletnich szkół podstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia, będą miały zastosowanie przepisy zawarte w rozdziale 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

 

Kandydaci do wszystkich szkół ponadpodstawowych i oddziałów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków mogą wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich oddziałów klasy I, o przyjęcie do których się ubiegają. (zgodnie z uchwałą nr LXVI/1649/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz uchwałą nr LXXII/1744/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2017/2018-2019/2020).

 

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klasy I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 określi Małopolski Kurator Oświaty do końca stycznia 2019 r.

 

Do końca lutego 2019 r. dyrektorzy publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zobowiązani są do podania do publicznej wiadomości informacji o:

1)      języku obcym, który jest drugim językiem nauczania w szkołach i oddziałach dwujęzycznych

2)      sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych

3)      obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

W rekrutacji do wszystkich oddziałów obowiązkowo uwzględniane są oceny z języka polskiego i  matematyki. Za wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych, do  których trzecim branym pod uwagę w rekrutacji przedmiotem jest język obcy, dyrektorzy szkół ustalają dodatkowo dwa obowiązkowe zajęcia, z których oceny są uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie przez szkolne komisje rekrutacyjne powoływane przez dyrektorów szkół.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy m.in.:

a) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych i sprawdzianu kompetencji językowej dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych,

b) sporządzenie list kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych i informacji o uzyskanych wynikach,

c) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły złożonych przez kandydatów, w tym spełniania warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

d) sporządzenie list kandydatów zakwalifikowanych oraz przyjętych do szkoły.

 

Rekrutacja do klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego Omikron, dostęp do którego będzie możliwy pod adresem internetowym: https://krakow.e-omikron.pl.

 

Na stronach systemu rekrutacyjnego kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Wniosek o przyjęcie. Wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu przez rodziców lub prawnych opiekunów jest składany w szkole pierwszego wyboru. Możliwe jest też odręczne wypełnienie Wniosku o przyjęcie. Formularz wniosku można będzie pobrać ze strony systemu rekrutacyjnego lub uzyskać w sekretariatach szkół objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym, w tym szkołach pierwszego wyboru.

Zachęcamy kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego Omikron. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

 

O zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do danego oddziału/grupy rekrutacyjnej wskazanej we wniosku rekrutacyjnym decyduje liczba punktów jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a nie kolejność wskazania określonego oddziału/grupy rekrutacyjnej na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym.

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy gdy dany oddział/grupę rekrutacyjną pierwszy kandydat wskazał jako drugą lub kolejną, a drugi kandydat ten sam oddział/grupę rekrutacyjną wybrał jako pierwszą na liście wyborów.

W przypadku gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału/grupy rekrutacyjnej mają taka samą liczbę punktów uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo, tj. problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, wychowywanie kandydata w rodzinie niepełnej i objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym będą mogli uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów poszczególnych szkół, w których pozostaną wolne miejsca.

 

Powyższe informacje nie dotyczą kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych, którzy przyjmowani są na odrębnych zasadach.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA SALWIŃSKA-SKIBA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny