Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DO KLAS WSTĘPNYCH W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

oraz  KLAS PIERWSZYCH

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAKÓW

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 30 stycznia 2024 r. (załącznik nr 1) czynności podejmowane w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym przeprowadzone będą w następujących terminach:

Składanie wniosków

od 13 maja do 27 maja 2024 r.– składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 13 maja do 4 lipca 2024 r.– składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów, w rekrutacji do których nie obowiązują sprawdziany językowe lub próby sprawności fizycznej

Przeprowadzenie sprawdzianów językowych i prób sprawności fizycznej – dla kandydatów do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe)

od 28 maja do 28 czerwca 2024 r. (dyrektor szkoły ustala i podaje do publicznej wiadomości szczegółowy termin przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności fizycznej, a dla kandydatów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli do niego przystąpić wyznacza dodatkowy termin)

do 2 lipca 2024 r.– komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu językowego lub próby sprawności fizycznej

Terminy uzupełniania wniosków 

od 21 czerwca do 4 lipca 2024 r. – uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w oryginale lub lepiej w kopii)

11 lipca 2024 r. godz. 10.00 – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

od 11 lipca do 15 lipca 2024 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany

Żeby potwierdzić wolę przyjęcia kandydata w szkole, do której został zakwalifikowany należy złożyć:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli dokumenty te nie zostały dołączone do wniosku rekrutacyjnego),
 3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dodatkowo zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym (dotyczy nauki zawodów, w których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E).

Skierowania na badania lekarskie wydają od 13 maja do 11 lipca 2024 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

16 lipca 2024 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz przyjętych i nieprzyjętych wywieszonych w szkołach.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do szkoły dostępna będzie w systemie rekrutacyjnym, a jeśli we wniosku podany będzie adres e-mail rodziców informacja zostanie przesłana na ten adres.

 

UZUPEŁNIAJĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

W SZKOŁACH KTÓRE PO OGŁOSZENIU LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NADAL BĘDĄ DYSPONOWAĆ WOLNYMI MIEJSCAMI PROWADZONE BĘDZIE UZUPEŁNIAJĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W TERMINACH:

Składanie wniosków

od 17 lipca do 18 lipca 2024 r.– składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17 lipca do 24 lipca 2024 r.– składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów, w rekrutacji do których nie obowiązują sprawdziany językowe lub próby sprawności fizycznej

od 19 lipca do 22 lipca 2024 r. –przeprowadzenie sprawdzianów językowych i prób sprawności fizycznej – dla kandydatów do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

do 23 lipca 2024 r.– komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu językowego lub próby sprawności fizycznej

30 lipca 2024 r. do godz. 10.00 – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym

od 30 lipca do 1 sierpnia 2024r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

Żeby potwierdzić wolę przyjęcia kandydata w szkole, do której został zakwalifikowany należy złożyć oryginał:

1)   świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2)   zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli dokumenty te nie zostały dołączone do wniosku rekrutacyjnego),

3)   w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dodatkowo zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym (dotyczy nauki zawodów, w których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E).

Skierowania na badania lekarskie wydają od 17 lipca do 30 lipca 2024 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

2 sierpnia 2024 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół w postępowaniu uzupełniającym 

 

 

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie:

https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/switcher-public/

 

 

Od 8 maja 2024 r. kandydaci, ich rodzice i prawni opiekunowie mogą zapoznać się w systemie rekrutacyjnym z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji.

 

Informacje o krakowskich szkołach samorządowych i niesamorządowych dostępne są również na stronach www:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27315

https://portaledukacyjny.krakow.pl

 

Wypełnienie i złożenie w systemie rekrutacyjnym Wniosku o przyjęcie do szkoły będzie możliwe od 13 maja 2024 r.

 

Do systemu rekrutacyjnego kandydaci i ich rodzice mogą:

 1. rejestrować się z wykorzystaniem numeru PESEL kandydata,
 2. logować się przez portal login.gov.pl (węzeł krajowy)

 

Jak wypełnić i złożyć wniosek rekrutacyjny?

 

We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Kraków, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I oraz klasy wstępnej

(uchwała nr LXVI/1649/17 Rady Miasta Krakowa z 15 marca 2017 r.)

Poza szkołami prowadzonymi przez Miasto Kraków kandydat może również wybrać szkoły prowadzone przez Powiat Krakowski (także dowolną ich liczbę), Powiat Olkuski, Powiat Oświęcimski i Powiat Wadowicki oraz szkoły prowadzone przez inne podmioty, jeżeli korzystają z systemu rekrutacyjnego (ich oferta edukacyjna jest zawarta w systemie).  

 

Wybór większej liczby szkół i oddziałów/grup rekrutacyjnych, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na zakwalifikowanie się do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym.

 

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów/grup rekrutacyjnych powinna być zgodna z preferencjami kandydatów

– od oddziału/grupy rekrutacyjnej, do której zakwalifikowanie się jest najbardziej pożądane na pierwszym miejscu.

 

Zachęcamy kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów do wypełniania wniosków rekrutacyjnych w formie elektronicznej w systemie rekrutacyjnym. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz otrzymanie informacji o jej wynikach. Wniosek można także wypełnić w formie papierowej, drukując jego formularz z systemu rekrutacyjnego lub pobierając w szkołach, które z systemu korzystają.

 

Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym musi zostać podpisany przez przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata.

 

Wniosek można podpisać Profilem Zaufanym ePUAP, podpisem osobistym lub kwalifikowanym. Warunkiem skorzystania z tej możliwość jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

 

Wniosku podpisanego e-podpisem nie trzeba składać w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru.

 

Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości podpisania wniosku rekrutacyjnego e-podpisem, wniosek rekrutacyjny zapisany w systemie drukują, podpisują odręcznie i składają w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów.

 

W podobny sposób składa się dokumenty stanowiące załączniki do wniosku – elektronicznie skany w formacie pdf lub w formie papierowej.

 

Do szkół pierwszego wyboru można również złożyć wnioski wypełnione w formie papierowej i na ich podstawie szkoła wprowadzi dane kandydata do systemu rekrutacyjnego.

 

Dokonanie zmiany we wniosku już potwierdzonym w systemie rekrutacyjnym jest możliwe po cofnięciu potwierdzenia przez szkołę pierwszego wyboru na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna, przekazanego do szkoły w formie papierowej lub elektronicznej.

W przypadku zmiany polegającej na wyborze innej szkoły pierwszego wyboru lub składania nowego wniosku wniosek trzeba dostarczyć do nowej szkoły pierwszego wyboru nie później niż do 4 lipca 2024 r.

 

 

Tylko wnioski wprowadzone do systemu rekrutacyjnego, złożone zgodnie z ww. zasadami w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji oraz potwierdzone przez szkoły pierwszego wyboru uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem go we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

 

W jaki sposób działa system rekrutacyjny?

W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy, gdy oddział/grupę rekrutacyjną pierwszy kandydat wskazał jako drugą lub kolejną, a drugi kandydat ten sam oddział/grupę rekrutacyjną wybrał jako pierwszą na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym.

System rekrutacyjny weryfikuje, czy punkty, jakimi kandydat dysponuje, pozwalają na jego zakwalifikowanie do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych we wniosku, zgodnie z kolejnością na liście wyborów. Jeżeli liczba punktów jest wystarczająca, weryfikacja zostaje zakończona i system nie sprawdza, czy kandydat zostałby zakwalifikowany do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych na niższych pozycjach na liście wyborów.

Przykład:

 

Kandydat 1 – wybrane szkoły

Kandydat 2 – wybrane szkoły

1. Oddział A w szkole nr 1

1. Oddział C w szkole nr 3 – 140 punktów

2. Oddział B w szkole nr 2

 

3. Oddział C w szkole nr 3 – 150 punktów

 

 

Zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału C w szkole nr 3 został kandydat 1, który miał za mało punktów, aby zrekrutować się do szkoły nr 1 i szkoły nr 2, ale ma więcej punktów od kandydata 2.

 

Jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału/grupy rekrutacyjnej.

 

Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału/grupy rekrutacyjnej mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:

 • problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.

 

Zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych są dostępne poniżej:

 

1. Ogólne zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;

 

2. Zasady rekrutacji do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych oraz klas wstępnych;

 

3. Zasady rekrutacji do szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego;

 

4. Zasady rekrutacji do oddziałów integracyjnych i oddziałów terapeutycznych;

 

5. Zasady rekrutacji do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.


E-poradnik dla RODZICÓW I UCZNIÓW KL.VIII - jak przygotować się do procesu rekrutacji i podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.


"Jak wypełniać elektroniczne wnioski do szkół ponadpodstawowych" - webinar dla rodziców uczniów klas VIII


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Kandydaci do klas pierwszych  liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników, branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych, ich Rodzice i Opiekunowie prawni

 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 do klas wstępnych liceów ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi oraz klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Kraków będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Zgodnie z uchwałą nr LXVI/1649/17 Rady Miasta Krakowa z 15 marca 2017 r.

w REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAKÓW DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO DOWOLNEJ LICZBY SZKÓŁ, KTÓRE PROWADZĄ REKRUTACJĘ

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Kasperowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-05-05
Data aktualizacji: 2024-05-07
Powrót