Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO KLASY PIERWSZEJ

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA ORAZ KLASY WSTĘPNEJ W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAKÓW

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Ministra

Edukacji i Nauki – szczegóły:

https://www.gov.pl/attachment/529fdce8-2802-46b5-a7e7-de0573368611

 

Terminy składania wniosków

od 17 maja do 21 czerwca br. do godz. 15.00– składanie wniosków o przyjęcie do szkół

od 17 maja do 31 maja br. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 25 czerwca do 14 lipca br. do godz. 15.00 – możliwość dokonania zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, polegającej na zamianie szkół, do których będą kandydować, w tym możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku

Terminy uzupełniania wniosków 

od 25 czerwca do 14 lipca br. – uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w oryginale lub lepiej w kopii)

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły oraz wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) – na odpowiedni adres email szkoły pierwszego wyboru

22 lipca 2021 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

od 23 lipca do 30 lipca br. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym (dotyczy nauki zawodów, w których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E).

Skierowania na badania lekarskie wydają od 17 maja do 26 lipca br. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie należy złożyć dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontynuowania nauki w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego kandydat został przyjęty.

2 sierpnia 2021 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz przyjętych i nieprzyjętych wywieszonych w szkołach
oraz opublikowanych na ich stronach internetowych.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do szkoły dostępna będzie także w systemie rekrutacyjnym, a jeśli we wniosku podany będzie adres e-mail rodziców informacja zostanie przesłana na ten adres.  

 

Absolwenci szkół podstawowych mogą  ubiegać się o przyjęcie do:

1) czteroletnich liceów ogólnokształcących,

2) pięcioletnich techników,

3) trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

 

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl/

 

W systemie rekrutacyjnym kandydaci mogą zapoznać się z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji oraz wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek rekrutacyjny).

 

Informacje o krakowskich szkołach samorządowych i niesamorządowych dostępne są również na stronach www:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27315

https://portaledukacyjny.krakow.pl/195716,artykul,szkoly.html

https://portaledukacyjny.krakow.pl/start/247767,artykul,kierunek_przyszlosc.html

https://naszeszkoly.krakow.pl/

 

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym Omikron dla wszystkich kandydatów odbywa się z wykorzystaniem numeru PESEL.

 

Jak wypełnić i złożyć wniosek rekrutacyjny?

 

We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół
I stopnia prowadzonych przez Miasto Kraków i Powiat Krakowski a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I oraz klasy wstępnej.

 

Wybór większej liczby szkół i oddziałów/grup rekrutacyjnych, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na zakwalifikowanie się do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym.

 

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów/grup rekrutacyjnych powinna być zgodna z preferencjami kandydatów – od oddziału/grupy rekrutacyjnej, do której zakwalifikowanie się jest najbardziej pożądane na pierwszym miejscu.

 

Zachęcamy kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów do wypełniania wniosków rekrutacyjnych w formie elektronicznej w systemie rekrutacyjnym. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz otrzymanie informacji o jej wynikach. Wniosek można także wypełnić w formie papierowej, drukując jego formularz z systemu rekrutacyjnego lub pobierając w szkołach, które z systemu korzystają.

 

Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym musi zostać podpisany przez przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata.

 

Wniosek można podpisać Profilem Zaufanym ePUAP lub odręcznie, po wydrukowaniu wniosku z systemu.

 

Wniosek podpisany odręcznie trzeba złożyć w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów, w formie papierowej lub przesłać jego kopię w formie elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) na właściwy adres e-mail szkoły.

W podobny sposób składa się dokumenty stanowiące załączniki do wniosku.

 

Do szkół pierwszego wyboru składane są również wnioski wypełnione w formie papierowej i na ich podstawie szkoła wprowadza dane kandydata do systemu rekrutacyjnego.

 

Dokonanie zmiany we wniosku już potwierdzonym w systemie rekrutacyjnym jest możliwe po cofnięciu potwierdzenia przez szkołę pierwszego wyboru na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna, przekazanego do szkoły w formie papierowej lub elektronicznej (PDF lub czytelna fotografia).

W przypadku zmiany polegającej na wyborze innej szkoły pierwszego wyboru, lub składania nowego wniosku wniosek trzeba dostarczyć do nowej szkoły pierwszego wyboru nie później niż do 14 lipca br. do godz. 15.00.

 

 

Tylko wnioski wprowadzone do systemu rekrutacyjnego, złożone zgodnie z ww. zasadami
w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji oraz potwierdzone przez szkoły pierwszego wyboru uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem go we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

 

W jaki sposób działa system rekrutacyjny ?

 

W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy, gdy oddział/grupę rekrutacyjną pierwszy kandydat wskazał jako drugą lub kolejną, a drugi kandydat ten sam oddział/grupę rekrutacyjną wybrał jako pierwszą na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym.

System rekrutacyjny weryfikuje, czy punkty, jakimi kandydat dysponuje, pozwalają na jego zakwalifikowanie do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych we wniosku, zgodnie z kolejnością na liście wyborów. Jeżeli liczba punktów jest wystarczająca, weryfikacja zostaje zakończona i system nie sprawdza, czy kandydat zostałby zakwalifikowany do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych na niższych pozycjach na liście wyborów.

Przykład:

 

Kandydat 1 – wybrane szkoły

Kandydat 2 – wybrane szkoły

1. Oddział A w szkole nr 1

1. Oddział C w szkole nr 3 – 140 punktów

2. Oddział B w szkole nr 2

 

3. Oddział C w szkole nr 3 – 150 punktów

 

 

 

Jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału/grupy rekrutacyjnej.

 

Zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału C w szkole nr 3 został kandydat 1, który miał za mało punktów aby zrekrutować się do szkoły nr 1 i szkoły nr 2

 

 

Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału/grupy rekrutacyjnej mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:

  • problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,
  • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami .

 

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, będą mogli wziąć udział
w postępowaniu uzupełniającym, prowadzonym przez szkoły dysponujące nadal wolnymi miejscami w terminie określonym przez Ministra Edukacji i Nauki.  

 

Zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych są dostępne poniżej:

 

1. Ogólne zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;

 

2. Zasady rekrutacji do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych oraz klas wstępnych;

 

3. Zasady rekrutacji do szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego;

 

4. Zasady rekrutacji do oddziałów integracyjnych i oddziałów terapeutycznych;

 

5. Zasady rekrutacji do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Kasperowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-05-05
Data aktualizacji: 2021-05-16
Powrót