Referat Infrastruktury Oświaty (EK-08)

Symbol:
EK-08
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5232, 51-932-3669

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Borowski Marek
kierownik referatu611 A12 616 5232
Bogacz Anna
inspektor61012 616 5226
Ciuba Jolanta
inspektor60912 616 5221
Dadak Maciej
główny specjalista61012 616 5290
Kapusta Janusz
inspektor60912 616 5223
Szostak Jolanta
inspektor61012 616 5258

Zakres działania:


1) monitorowanie Zespołu Ekonomiki Oświaty w zakresie działania Referatu,


2) prowadzenie bazy danych dotyczącej stanu technicznego budynków zajmowanych przez samorządowe przedszkola, szkoły i placówki w oparciu o coroczne przeglądy,


3) ustalanie potrzeb remontowych i sporządzanie corocznych planów remontowych,


4) ustalanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie oświaty,


5) inicjowanie, opiniowanie i wnioskowanie o umieszczenie inwestycji oświatowych  w budżecie Miasta Krakowa oraz opiniowanie zmian,


6) opracowanie wytycznych do projektowania dla inwestycji programowych,


7) monitorowanie realizacji remontów i inwestycji w samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach,


8) opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji programowych,


9) pozyskiwanie środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) na realizację remontów oraz inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic,


10) współpraca w zakresie planowania przestrzennego Miasta, sporządzanie informacji, uwag i opinii do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,


11) uczestnictwo w pracach komisji przetargowych na inwestycje i prace remontowe w placówkach samobilansujących, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art.4 ust.8) ustawy prawo zamówień publicznych,


12) udział w naradach inwestycyjnych i odbiorach inwestycji programowych oraz odbiorach robót remontowych (w szczególności w placówkach samobilansujących), których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art.4 ust.8) ustawy prawo zamówień publicznych,


13) współdziałanie z radami dzielnic w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych,


14) opracowywanie zestawień i sprawozdań z realizowanych zadań remontowych,


15) uczestnictwo w pracach związanych z przekazaniem mienia Gminy Miejskiej Kraków w trwały zarząd dyrektorom placówek,


16) uczestnictwo w pracach związanych z regulacją stanów prawnych, w tym ze zwrotem nieruchomości użytkowanych przez przedszkola, szkoły i placówki byłym właścicielom,


17) prowadzenie i aktualizacja bazy danych dotyczących stanu prawnego nieruchomości oświatowych,


18) opiniowanie wynajmu, użyczania pomieszczeń i powierzchni przez przedszkola, szkoły i placówki oraz dzierżawy i użytkowania nieruchomości oświatowych,


19) prowadzenie spraw dotyczących mieszkań w placówkach, w zakresie:
a) przygotowywania projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydzielania lokali mieszkalnych położonych w budynkach szkół i placówek z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków i przeznaczenia ich na cele związane ze statutową działalnością szkół i placówek,
b) gromadzenia informacji o lokalach mieszkalnych położonych w szkołach i placówkach.


20) obsługa ubezpieczenia mienia oświatowego w ramach generalnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a ubezpieczycielem,


21) koordynowanie działań związanych z zawieraniem umów przez jednostki podległe Wydziałowi Edukacji w ramach grupy zakupowej,


22) koordynowanie i nadzorowanie składania przez szkoły i placówki sprawozdań z korzystania ze środowiska,


23) koordynowanie działań związanych z zapewnieniem warunków lokalowych do realizacji zadania pn. medycyna szkolna,


24) przeprowadzanie kontroli w zakresie:
a) gospodarowania mieniem,
b) sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej w zakresie działania referatu,


25) realizacja zadań wynikających ze współpracy z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,


26) nadzór nad realizacją zadań w zakresie spraw majątkowych związanych z likwidacją lub reorganizacją przedszkoli, szkół i placówek.<< Wstecz