górne tło

Rekrutacja do gimnazjów

UWAGA

Rekrutacja do samorządowych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 odbywa się, podobnie jak w roku ubiegłym, z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji gimnasio (https://krakow.gimnasio.pl)

Uwaga!

Do pracy z systemem elektronicznej rekrutacji zalecane są przeglądarki internetowe:

-Google Chrome

-Firefox

Procedura odwoławcza od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (zgodnie z art. 20 zc ustawy o systemie oświaty):

  1.        8 lipca 2016 r. godz. 12.00 - Komisje rekrutacyjne gimnazjów podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  2.        W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego gimnazjum.
  3.        Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z ww. wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4.        Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww.uzasadnienia.
  5.        Dyrektor gimnazjum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  6.        Na rozstrzygnięcie dyrektora danego gimnazjum służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające

Zgodnie z art. 20 zd ust. 1 ustawy o systemie oświaty jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazja nadal dysponują wolnymi miejscami przeprowadzają postępowanie uzupełniające.

Wykaz wolnych miejsc dostępny będzie na stronie serwisu rekrutacyjnego gimnasio (https://krakow.gimnasio.pl)od 8 lipca 2016 r.  od godz. 12.00.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzana jest w sposób tradycyjny, tj. rodzice składają wnioski  do gimnazjów w formie papierowej bez rejestracji w systemie elektronicznym.

Szczegółowe informacje nt. harmonogramu postępowania uzupełniającego dostępne są na stronie (https://krakow.gimnasio.pl w zakładce: „Harmonogram rekrutacji – wskazówki dla kandydata” oraz w zakładce „Terminarz”.

1. Uchwała nr XXXIV/562/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (zał. nr 1.pdf, zał nr 2.pdf, zał. nr 3.pdf, zał. nr 4.pdf, zał. nr 5.pdf, zał. nr 6.pdf).

3. ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim (Zarządzenie, zał. nr 1, zał. nr 2).

4. Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych, terapeutycznych na rok szkolny 2016/2017.

5. Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2016/2017.

6. Kryteria uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnymdo oddziałów sportowych na rok szkolny 2016/2017.

7. Harmonogram rekrutacji - wskazówki dla kandydata.

8. Informacje dotyczące uczniów zwolnionych ze sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej lub jego części.

9. Wykaz gimnazjów wraz z obwodami na rok szkolny 2016/2017