górne tło

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Wyniki już 22 lipca!

Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów kończących szkołę podstawową – rezultaty uczniów z Krakowa należą do najlepszych w skali całego kraju. Teraz czas na kolejne etapy rekrutacji do wymarzonego liceum, technikum lub szkoły branżowej.

Uczniowie biorący udział w rekrutacji jeszcze tylko do środy, 14 lipca, mają czas na uzupełnianie złożonych wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Z kolei już 22 lipca o godz. 10.00 krakowskie szkoły ponadpodstawowe opublikują listę uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Co dalej?
 

Od 23 lipca do 30 lipca uczniowie będą mogli potwierdzać wolę przyjęcia do szkoły. W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany będzie można to zrobić, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Warto pamiętać, że w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednie orzeczenia:

Dotyczy to nauki zawodów, w których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E). Skierowania na badanie lekarskie są wydawane do 26 lipca przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

Uwaga! W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły do 30 lipca do godz. 15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie należy złożyć dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego kandydat został przyjęty.

Z kolei 2 sierpnia o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Informacje o zakwalifikowaniu i przyjęciu kandydatów do szkoły będą dostępne w formie list wywieszonych w szkołach, a także opublikowanych na stronach internetowych szkół oraz w systemie rekrutacyjnym. Jeśli we wniosku podany został adres e-mail rodziców, informacja zostanie przesłana na ten adres.  

Warto przypomnieć, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół prowadzonych przez miasto Kraków mogą we wniosku rekrutacyjnym wskazać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę grup rekrutacyjnych, zwiększając tym samym swoją szansę na zakwalifikowanie. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami, są dostępne w systemie rekrutacyjnym oraz na stronie portaledukacyjny.krakow.pl.