górne tło

dot. realizacji programu 500+

Dot. realizacji programu 500+

 

Państwo Dyrektorzy

samorządowych szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo,

 

W związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) informuję, że zadania w zakresie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy (wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze).

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy, Prezydenta Miasta Krakowa może upoważnić m.in. kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

 W ramach realizacji tego nowego zadania rządowego wynikającego z ww. ustawy, jakim jest program „Rodzina 500+”, oczekuję od Państwa Dyrektorów uczestnictwa w tym jednorazowym przedsięwzięciu polegającym na podjęciu następujących działań:

1.przesłania do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa danych pracownika (imię i nazwisko, telefon do kontaktu, adres e-mailowy do korespondencji i nazwa placówki) oraz osoby zastępującej, w przypadku jego nieobecności, który będzie przyjmował wnioski o świadczenia wychowawcze w terminie od 21 marca do 30 kwietnia 2016 r.

Informację należy przesłać do  8 marca 2016 roku  pocztą elektroniczną do Wydziału Spraw Społecznych na adres Bozena.Marciniak@um.krakow.pl.,

2.udziału pracowników, o których mowa w punkcie 1 w szkoleniu zorganizowanym przez Wydział Spraw Społecznych w terminie ustalonym w odrębnym piśmie,

3.zamieszczenia na stronie internetowej szkoły, przedszkola, oraz na szkolnych tablicach ogłoszeń, a także przekazania za pośrednictwem dzienników elektronicznych informacji o punkcie składania wniosków w danej szkole (miejsce – nr pokoju, dni, godziny przyjęć),

4.odbioru dostarczonych do szkół i przedszkoli z Wydziału Spraw Społecznych druków wniosków oraz ulotek informacyjnych,

5.przyjmowania przez upoważnionych pracowników wniosków składanych przez rodziców uczniów (dzieci), zgodnie z  zasadami określonymi w załączniku do pisma,

6.wydawania druków i ulotek informacyjnych  przygotowanych przez Wydział Spraw Społecznych wśród zainteresowanych rodziców uczniów (dzieci).

Zaznaczam, że punkty przyjmowania wniosków w szkołach będą funkcjonowały na zasadzie dziennika podawczego.

Szczegółowe informacje będą przedstawione na szkoleniach zorganizowanych w marcu br., o których zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym pismem.

Dziękując za zrozumienie, jednocześnie liczę na Państwa zaangażowanie i gotowość okazania pomocy w realizacji przez Gminę Miejską Kraków tak ważnego dla mieszkańców Krakowa przedsięwzięcia.

załącznik: przyjmowanie wniosków

Z poważaniem,

 

                   Katarzyna Król

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa