górne tło

PORADNIK DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści i Uczniowie ósmej klasy szkół podstawowych

 

Wkrótce nadejdzie pora podjęcia decyzji o dalszym etapie kształcenia, wyborze szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

 

Gmina Miejska Kraków w prowadzonych przez siebie liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowuje na rok szkolny 2019/2020 ponad 17 tysięcy miejsc w klasie pierwszej. Ostateczna oferta rekrutacyjna, określająca liczbę i specyfikę oddziałów oraz liczbę miejsc w oddziałach w poszczególnych szkołach, przedstawiona zostanie do 25 kwietnia 2019 roku.

 

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 możecie wybrać interesujące Was oddziały w 123 krakowskich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz inne podmioty, w tym w 70 liceach ogólnokształcących, 27 technikach, 26 branżowych szkołach I stopnia.

Rekrutacja do niesamorządowych szkół publicznych odbywa się na tych samych zasadach jak do szkół samorządowych. W rekrutacji do szkół niepublicznych obowiązują inne zasady naboru kandydatów.

 

Informacje o krakowskich szkołach samorządowych i niesamorządowych dostępne są na stronach www:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27315

https://portaledukacyjny.krakow.pl/195716,artykul,szkoly.html

https://naszeszkoly.krakow.pl/

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona zostanie odrębnie dla absolwentów gimnazjów i dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

 

Absolwenci gimnazjów mogą ubiegać się o przyjęcie do:

1) trzyletnich liceów ogólnokształcących,

2) czteroletnich techników,

3) trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

 

Absolwenci ósmej klasy szkół podstawowych mogą  ubiegać się o przyjęcie do:

1) czteroletnich liceów ogólnokształcących,

2) pięcioletnich techników,

3) trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

 

 

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy od 25 kwietnia 2019 r. na stronie:        https://krakow.e-omikron.pl/

 

 

 

 

W systemie rekrutacyjnym kandydaci będą mogli  zapoznać się z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji oraz wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek rekrutacyjny).

 

Jak wypełnić i złożyć wniosek rekrutacyjny?

 

 

 We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I.

 

Wybór większej liczby szkół i oddziałów/grup rekrutacyjnych, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na zakwalifikowanie się do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym.

 

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów/grup rekrutacyjnych powinna być zgodna z preferencjami kandydatów – od oddziału/grupy rekrutacyjnej, do której zakwalifikowanie się jest najbardziej pożądane na pierwszym miejscu.

 

Zachęcamy kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów do wypełniania wniosków rekrutacyjnych w formie elektronicznej w systemie rekrutacyjnym. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz otrzymanie informacji o jej wynikach. Wniosek można także wypełnić w formie papierowej, drukując jego formularz z systemu rekrutacyjnego lub pobierając w szkołach, które z systemu korzystają – wszystkie szkoły samorządowe krakowskie.

 

Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym, należy wydrukować, musi zostać podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata i musi zostać złożony w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów. Do szkół pierwszego wyboru składane są również wnioski wypełnione w formie papierowej i na ich podstawie szkoła wprowadza dane kandydata do systemu rekrutacyjnego.

 

Tylko wnioski wprowadzone do systemu rekrutacyjnego i złożone zgodnie z ww. zasadami w szkołach pierwszego wyboru w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

 

W jaki sposób działa system rekrutacyjny ?

 

 

W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy, gdy oddział/grupę rekrutacyjną pierwszy kandydat wskazał jako drugą lub kolejną, a drugi kandydat ten sam oddział/grupę rekrutacyjną wybrał jako pierwszą na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym.

System rekrutacyjny weryfikuje, czy punkty, jakimi kandydat dysponuje, pozwalają na jego zakwalifikowanie do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych we wniosku, zgodnie z kolejnością na liście wyborów. Jeżeli liczba punktów jest wystarczająca, weryfikacja zostaje zakończona i system nie sprawdza, czy kandydat zostałby zakwalifikowany do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych na niższych pozycjach na liście wyborów.

 

Przykład:

 

Kandydat 1

Kandydat 2

1. Oddział A w szkole nr I

1. Oddział C w szkole nr 3 – 140 punktów

2. Oddział B w szkole nr 2

 

3. Oddział C w szkole nr 3 – 150 punktów

 

 

Zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału C w szkole nr 3 został kandydat 1, który miał za mało punktów aby zrekrutować się do szkoły nr 1 i szkoły nr 2.

 

 

Jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału/grupy rekrutacyjnej.

 

 

Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału/grupy rekrutacyjnej mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:

Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, określają zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty nr 10/19 i 11/19 z 29 stycznia 2019 r., które dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie: https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Ważne terminy:

 

od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (nie dotyczy szkół i oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego oraz szkół i oddziałów dwujęzycznych)

od 25 kwietnia do 16 maja 2019 r.

składanie wniosków o przyjęcie do szkół z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego i oddziałami dwujęzycznymi (termin ten obowiązuje także, gdy oddział sportowy, mistrzostwa sportowego lub oddział dwujęzyczny nie jest wskazany we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wybieranych szkół)

od 20 do 27 maja 2019 r.

próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego oraz sprawdziany kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych – terminy ustalają szkolne komisje rekrutacyjne

3 czerwca 2019 r. do godz. 12.00

ogłoszenie list kandydatów, którzy zaliczyli pozytywnie ww. sprawdziany i próby

od 21 do 25 czerwca 2019 r.

uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkół o kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjów lub ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

28 czerwca 2019 r. godz. 12.00

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół

do 3 lipca 2019 r.

szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają kandydatom skierowania na badania lekarskie

do 9 lipca 2019 r.

potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany przez złożenie w niej oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w technikach i branżowych szkołach I stopnia także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

10 lipca 2019 r. godz. 12.00

ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół

 

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, będą mogli uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów szkół dysponujących nadal wolnymi miejscami.

 

Zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminów i ocen umieszczonych na świadectwie oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych są dostępne poniżej:

 

1. Ogólne zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminów i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub ukończenia szkoły podstawowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

2. Zasady rekrutacji do szkół i oddziałów dwujęzycznych.

3. Zasady rekrutacji do szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz oddziałów sportowych.

4. Zasady rekrutacji do oddziałów integracyjnych i oddziałów terapeutycznych.

5. Zasady rekrutacji do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

  

dolne t�o