górne tło

Komunikat archiwalny

 

Kraków, 19 sierpnia 2020 r.

 

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

W związku z zakończeniem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klasy I liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków informacja o wolnych miejscach w tych szkołach dostępna jest na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie, a także na stronie krakow.e-omikron.pl

Decyzję o przyjęciu kandydatów do szkół, które dysponują nadal wolnymi miejscami podejmują dyrektorzy tych szkół.

 
 
 
 
 
 
 
 
***
 
REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA
ORAZ KLASY WSTĘPNEJ W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej
 

Terminy składania wniosków
Terminy uzupełniania wniosków 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) – na adres email szkoły pierwszego wyboru.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół – 12 sierpnia br.
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły – od 13 do 18 sierpnia br.


W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym (dotyczy nauki zawodów, w których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E).

Skierowania na badania lekarskie wydają od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego kandydat został przyjęty.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół – 19 sierpnia 2020 r.
 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz przyjętych i nieprzyjętych wywieszonych w szkołach oraz opublikowanych na ich stronach internetowych.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do szkoły dostępna będzie także w systemie rekrutacyjnym, a jeśli we wniosku podany będzie adres e-mail rodziców informacja zostanie również przesłana na ten adres.  
 

Absolwenci szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do:
Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: krakow.e-omikron.pl


W systemie rekrutacyjnym kandydaci mogą zapoznać się z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji oraz wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek rekrutacyjny). Informacje o krakowskich szkołach samorządowych i niesamorządowych dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej, w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa oraz w portalu Nasze Szkoły.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym Omikron dla wszystkich kandydatów odbywa się z wykorzystaniem numeru PESEL.

 

Jak wypełnić i złożyć wniosek rekrutacyjny?
 

We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Kraków i Powiat Krakowski a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I oraz klasy wstępnej.

Wybór większej liczby szkół i oddziałów/grup rekrutacyjnych, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na zakwalifikowanie się do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym.

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów/grup rekrutacyjnych powinna być zgodna z preferencjami kandydatów – od oddziału/grupy rekrutacyjnej, do której zakwalifikowanie się jest najbardziej pożądane na pierwszym miejscu.

Zachęcamy kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów do wypełniania wniosków rekrutacyjnych w formie elektronicznej w systemie rekrutacyjnym. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz otrzymanie informacji o jej wynikach. Wniosek można także wypełnić w formie papierowej, drukując jego formularz z systemu rekrutacyjnego lub pobierając w szkołach, które z systemu korzystają.

Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym, należy wydrukować, musi zostać podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata i musi zostać złożony w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów. Do szkół pierwszego wyboru składane są również wnioski wypełnione w formie papierowej i na ich podstawie szkoła wprowadza dane kandydata do systemu rekrutacyjnego.

Kopię wniosku podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata wraz z dokumentami załączanymi do wniosku można przekazać do szkoły pierwszego wyboru także w formie elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) na adres e-mail szkoły.

Tylko wnioski wprowadzone do systemu rekrutacyjnego i złożone zgodnie z ww. zasadami w szkołach pierwszego wyboru w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem go we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

 

W jaki sposób działa system rekrutacyjny ?


W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy, gdy oddział/grupę rekrutacyjną pierwszy kandydat wskazał jako drugą lub kolejną, a drugi kandydat ten sam oddział/grupę rekrutacyjną wybrał jako pierwszą na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym.

System rekrutacyjny weryfikuje, czy punkty, jakimi kandydat dysponuje, pozwalają na jego zakwalifikowanie do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych we wniosku, zgodnie z kolejnością na liście wyborów. Jeżeli liczba punktów jest wystarczająca, weryfikacja zostaje zakończona i system nie sprawdza, czy kandydat zostałby zakwalifikowany do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych na niższych pozycjach na liście wyborów.

Przykład:

Kandydat 1

Kandydat 2

1. Oddział A w szkole nr I

1. Oddział C w szkole nr 3 – 140 punktów

2. Oddział B w szkole nr 2

 

3. Oddział C w szkole nr 3 – 150 punktów

 


 

Jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału/grupy rekrutacyjnej.


Zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału C w szkole nr 3 został kandydat 1, który miał za mało punktów aby zrekrutować się do szkoły nr 1 i szkoły nr 2

Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału/grupy rekrutacyjnej mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:

Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, będą przyjmowani do szkół dysponujących nadal wolnymi miejscami na podstawie decyzji dyrektorów.

W rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone postępowanie uzupełniające.
 

Zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych są dostępne poniżej:

 

  1. Ogólne zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
  2. Zasady rekrutacji do szkół i oddziałów dwujęzycznych oraz klas wstępnych
  3. Zasady rekrutacji do szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz oddziałów sportowych
  4. Zasady rekrutacji do oddziałów integracyjnych i oddziałów terapeutycznych
  5. Zasady rekrutacji do szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021
do klasy pierwszej branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących (dla młodzieży) oraz klasy wstępnej w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych lub z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków

 

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do ww. typów szkół obowiązują następujące terminy:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami
z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7.

do  12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.

II termin do 30 lipca 2020 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.

II termin do 30 lipca 2020 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.

II termin do 30 lipca 2020 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 9  lipca  2020 r.

II termin do 31 lipca 2020 r.

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9  lipca  2020 r.

II termin do 31 lipca 2020 r.

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna).

I termin do 9  lipca  2020 r.

II termin do 31 lipca 2020 r.

 

11

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 nie zostanie przeprowadzone  postępowanie uzupełniające.

W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

Więcej informacji na temat oferty szkół ponadpodstawowych można znaleźć m.in. w informatorze o ofercie dostępnym w systemie rekrutacyjnym OMIKRON, w serwisie Nasze Szkoły oraz na stronach internetowych szkół.