KONTAKT rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Oświatowych Systemów Informatycznych (EK-04)

Symbol: EK-04
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5183, 79-790-5879
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Górska Anna
p.o. kierownika referatu51212 616 5183
Gas Anna
podinspektor41112 616 5190
Gularek Grzegorz
główny specjalista51212 616 5233
Kaleta Wojciech
główny specjalista413519 533 105
Ledniowski Krzysztof
starszy inspektor51212 616 5184
Pacek Grzegorz
starszy inspektor41112 616 5248
Wilczyński Paweł
główny specjalista413508 573 095
Wolak Zdzisław
główny specjalista41112 616 5179

Zakres działania:

1) przygotowywanie, koordynowanie i sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości statystycznej dla Ministerstwa Edukacji Narodowej;
2) przeprowadzanie w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa procedury weryfikacji i udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;
3) prowadzenie i aktualizacja Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;
4) gromadzenie oraz weryfikacja informacji o krakowskich samorządowych i niesamorządowych szkołach i placówkach zawartych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej;
5) przeprowadzanie kontroli prawidłowości przygotowania sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej przez dyrektorów szkół i placówek;
6) konsultacje i szkolenia dla kierujących samorządowymi oraz niesamorządowymi szkołami i placówkami w zakresie merytorycznej i technicznej obsługi Systemu Informacji Oświatowej;
7) przekazywanie do bazy Systemu Informacji Oświatowej danych, pozyskanych z komórek merytorycznych, związanych z:
a) kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki,
b) przyznawaniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
c) uzyskaniem przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego,
d) zatrudnieniem pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą.
8) przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych statystycznych dotyczących krakowskich samorządowych i niesamorządowych szkół i placówek;
9) opracowywanie analiz porównawczych i przekrojowych w zakresie całości zagadnień objętych sprawozdawczością statystyczną;
10) opracowywanie materiałów statystycznych i analiz niezbędnych do przygotowania prognoz części oświatowej subwencji ogólnej;
11) koordynacja działań w zakresie edycji i aktualizacji informacji w Internetowym Serwerze Danych Przestrzennych dotyczących samorządowych i niesamorządowych szkół i placówek;
12) usuwanie i zgłaszanie błędów w działaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, zwanego dalej ,,ZSZO'', w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla ZSZO;
13) wprowadzanie zmian i modyfikacji systemu w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla ZSZO;
14) realizacja asysty merytorycznej on-site w zakresie poszczególnych modułów w szkołach i placówkach samorządowych GMK;
15) realizacja asysty technicznej on-site w szkołach i placówkach samorządowych GMK w zakresie utrzymania ciągłości pracy w systemie ZSZO;
16) przeprowadzanie szkoleń przez pracowników referatu dla użytkowników ZSZO;
17) przygotowywanie przez pracowników referatu materiałów szkoleniowych, instrukcji, informacji dodatkowych, itp.;
18) obsługa Urzędu Certyfikacyjnego w zakresie składania wniosków o wydanie certyfikatu, akceptowania i tworzenia certyfikatów dla użytkowników ZSZO;
19) wspomaganie użytkowników ZSZO w zakresie obsługi modułów (telefoniczne, emailowe, poprzez Forum Wiedzy ZSZO);
20) przygotowywanie raportów i zestawień z ZSZO wg bieżących potrzeb użytkowników, Wydziału i Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie;
21) zarządzanie użytkownikami ZSZO;
22) koordynowanie zgłaszania błędów ZSZO oraz weryfikacja ich usunięcia;
23) koordynowanie procesu zgłaszania potrzeb dokonania zmian w systemie ZSZO w zakresie wszystkich modułów;
24) koordynowanie zgłaszania potrzeb skorzystania z asysty on-site w zakresie wszystkich modułów ZSZO;
25) nadzór nad dokumentacją związaną z funkcjonowaniem systemu ZSZO;
26) monitorowanie i rozliczanie realizacji usług asysty technicznej ZSZO;
27) monitorowanie realizacji usługi personalnej on-site dla użytkowników ZSZO;
28) monitorowanie realizacji zgłoszonych zmian i modyfikacji systemu ZSZO;
29) monitorowanie prawidłowości działań prowadzonych przez szkoły i placówki samorządowe GMK w systemie ZSZO;
30) usuwanie i zgłaszanie błędów w działaniu Platformy Edukacyjnej, zwanej dalej ,,PE'', w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla PE;
31) wprowadzanie zmian i modyfikacji systemu w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla ZSZO;
32) obsługa Urzędu Certyfikacyjnego w zakresie akceptowania i tworzenia certyfikatów dla użytkowników PE;
33) wspomaganie użytkowników PE w zakresie obsługi modułów (telefoniczne, e-mail);
34) przygotowywanie raportów i zestawień z PE wg bieżących potrzeb użytkowników, Wydziału i Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie;
35) zarządzanie użytkownikami PE;
36) nadzór nad dokumentacją związaną z funkcjonowaniem systemu PE;
37) koordynowanie zgłaszania błędów PE oraz weryfikacja ich usunięcia;
38) monitorowanie i rozliczanie realizacji usług asysty technicznej PE;
39) monitorowanie realizacji zgłoszonych zmian i modyfikacji systemu PE;
40) monitorowanie prawidłowości działań prowadzonych przez placówki w systemie PE;
41) usuwanie i zgłaszanie błędów w działaniu Hurtowni Danych Edukacyjnych w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla Hurtowni Danych Edukacyjnych;
42) wprowadzanie zmian i modyfikacji systemu w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla Hurtowni Danych Edukacyjnych;
43) zarządzanie użytkownikami Hurtowni Danych Edukacyjnych;
44) nadzór nad wymianą danych pomiędzy systemami informatycznymi (przekazywanie danych do Hurtowni Danych Edukacyjnych);
45) nadzór nad poprawnością raportów funkcjonujących oraz przygotowywanie nowych raportów w Hurtowni Danych Edukacyjnych;
46) monitorowanie i rozliczanie realizacji usług asysty technicznej Hurtowni Danych Edukacyjnych;
47) monitorowanie realizacji zgłoszonych zmian i modyfikacji systemu Hurtowni Danych Edukacyjnych;
48) wyznaczanie standardów teleinformatycznych dla szkół i placówek samorządowych GMK w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego;
49) wyznaczanie standardów dla szkół i placówek samorządowych GMK w zakresie świadczenia usług IT;
50) opracowywanie procedur i procesów wspierających działanie szkół i placówek samorządowych GMK w ramach funkcjonowania ZSZO, PE i Hurtowni Danych Edukacyjnych;
51) przygotowywanie i opracowywanie wzorów umów asysty technicznej i wsparcia dla użytkowników ZSZO, PE i Hurtowni Danych Edukacyjnych;
52) pełnienie funkcji Koordynatora Polityki Bezpieczeństwa Informacji.